فوت مدعی اعسار پس از تجدیدنظرخواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر مدعی اعسار از پرداخت مهریه پس از تجدیدنظرخواهی فوت کند، با توجه به امکان پرداخت دیون از ما ترک قرار سقوط دعوی اعسار صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

را ی دادگاه

درخصوص دادخواست خواهان ح. ی. با وکالت آقای و. به طرفیت ص. ع. به خواسته اعسار و تقسیط مهریه موضوع دادنامه شماره --- مورخ 19 / 9 / 1393 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده به پرداخت تعداد 125 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق خواهان بدوی محکوم شده است و در خواست تقسیط آن را به دادگاه تقدیم نموده است دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات خواهان و توضیحات طرفین و قدر جامع مودای گواهی برگه استشهادیه پیوست مثبت همین موضوع است که خواهان از پرداخت دفعی مهریه معسر می‌باشد ومالی به غیر از این در آمد ندارد، دادگاه به استناد مواد 1 و 20 و 21 و 23 قانون اعسار بنا به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گواهی اعسار خواهان از پرداخت دفعی ونقدی محکوم به یاد شده را صادر و پرداخت آن را تقسیط می‌نماید به این شرح که خواهان مکلف است تعدا د 5 عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط الباقی ماهیانه ربع سکه تا استهلاک کامل محکوم به دادنامه مذکور به خوانده دعوی پردازد.بدیهی است حکم صادره مانع استیفای محکوم به از اموال معرفی شده و توقیف شده نمیباشد. رای صادره حضوری است وظرف 20 روز پس ار ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

مستشار تجدید نظر ماور در شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران

جاویدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ی.پ. با وکالت آقای ر. و. و خانم ص. ع. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/01/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اعسار زوج و تقسیط مهریه صادر گردیده است نظر به اینکه پس از تجدیدنظرخواهی طرفین زوجه طی لایحه ای اعلام کرده زوج پس از تجدیدنظرخواهی فوت شده است و در این رابطه گواهی فوت شماره../...صادره از سازمان بهشت زهرا و نیز گواهی حصر وراثت شماره../../..- 1394/04/06 را ارائه داده است علیهذا نظر به فوت مدیون مدعی اعسار و امکان پرداخت دیون از جمله مهریه اولا بااستناد بند 3 ماده 678 قانون مدنی موضوع توکیل زوج، وکیل در پرونده منتفی است و وکیل مرقوم سمتی ندارد ثانیا با توجه به امکان پرداخت دیون از ما ترک بااستناد ماده 225 قانون حسبی موضوع اعسار نیز منتفی می‌باشد علیهذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار سقوط دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محرمعلی بیگدلی - محمد باقر غفاری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها