احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر موجر پس از اطلاع نسبت به تغییر شغل مستاجر، همچنان از وی اجاره بها را دریافت کند و یا به طرفیت او دعوی تعدیل اجاره بها مطرح نماید، این اقدامات حمل بر اعلام رضایت ضمنی موجر بر تغییر شغل می‌شود و دعوی تخلیه عین مستاجره، به این جهت قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به نام‌های ج. و... جملگی ک. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت خوانده به نام ن.ف. به خواسته صدور حکم بر تخلیه و تحویل ملک تجاری مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل و نحوه استفاده از عین مستاجره و پرداخت خسارت قانونی و حق‌الوکاله وکیل دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات وکلای متداعیین و ملاحظه پرونده استنادی به کلاسه --- /15 این شعبه و نظریه کارشناس منتخب دادگاه به شماره ثبت...- ‌ 1393/05/25 دال بر تغییر شغل از شغل شیشه‌بری به فروش لوازمات ساختمانی و ابراز الات و یراق و انواع آچار که با شغل قبلی کاملا متفاوت است و نظر به اینکه بر اساس مفاد قرارداد اجاره، شغل مستاجر اشتغال به شغل شیشه‌بری بوده و خوانده بر خلاف متن سند انتقال اجرایی و متن قرارداد اجاره‌نامه اصلی تغییر شغل به نحوی اساسی را نموده است و شغل حاضر با شغل مورد اجاره مغایرت دارد و ادعای وکیل خوانده مبنی بر اینکه با تغییر شغل موکل مالک(خواهان) به وی رضایت داده در حالی که هیچگونه اسناد و مدارک دال بر اعلام رضایت مالک (خواهان‌ها) بر تغییر شغل اقامه نکرده و دلایل بر اعلام رضایت ضمنی ارائه ننموده و دریافت رسید دال بر پرداخت اجاره موید اعلام رضایت بر تغییر شغل خوانده توسط خواهان‌ها ندارد و اینکه ارکان و شرایط بند 7 از موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 فراهم بوده و شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق نبوده و بلادلیل بودن دفاعیه وکیل خوانده مستندا به مواد 1 و 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ضمن پذیرش دعوی مطروحه حکم بر تخلیه و تحویل ملک تجاری مورد اجاره عبارت از یک باب مغازه و قسمت تحتانی به پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی موضوع اجاره‌نامه تنظیمی در دفتر خانه شماره... شهرری و تادیه مبلغ 5200000 ریال جمعا بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرری - نوروزیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ف. به طرفیت ج.، م. و... همگی ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/01 صادر از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به موجب آن حکم به تخلیه و تحویل عین مستاجره یک باب مغازه و قسمت تحتانی آن به پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی موضوع اجاره نامه رسمی شماره... مورخ 1341/05/07 به لحاظ تخلف تغییر شغل از شغل شیشه‌بری به شغل فروش لوازم و ابزار یراق بدون اجازه مالکین و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شد؛ با دقت در محتویات پرونده، نظر به اینکه مالکین با ملاحظه شغل فعلی مستاجر و در عین مستاجره سالهاست از وی اجاره‌بها دریافت می‌دارند و حتی دادخواست تعدیل اجاره مطرح نموده که دادنامه شماره --- مورخ 1389/03/30 صادره از همان مرجع بدوی با ذکر و استناد به نظریه کارشناسی که در نظریه به شغل فروش ابزار آلات اشاره شد، صادر گردید و در طی چندین سال گذشته که مستاجر به همین شغل مشغول کسب می‌باشد، مالکین با دریافت اجاره‌بها و طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها رضایت ضمنی خود به وضع موجود را اعلام داشته‌اند و از سویی اصل بر ثبات در روابط حقوقی و استمرار رابطه استیجاری است، لهذا دادگاه حقانیت دادخواهی تجدیدنظرخواندگان و سازگاری رای تجدیدنظرخواسته با موازین قانونی و اصول حقوقی را ثابت ندانسته، به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواندگان صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی - نوروزی

منبع
برچسب‌ها