بند اول - تشکیل کمیسیون:

از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه ‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می ‌شود:
الف - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ ربط.
ج - وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ ربط.
د - وزیر دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ ربط.
ه- - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی‌ ربط.
و - رئیس دیوان عدالت اداری.
ز - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح - دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1 - دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌ گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس ‌جمهور لازم‌ الاجراء خواهد بود.
موسسات ذی ‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌ باشند.