ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

جلسات شورا با حضور حداقل (5) عضو صاحب رای تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیمات آن بر اساس رای موافق حداقل (4) عضو صاحب رای معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1- دبیرخانه شورا در سازمان تشکیل و مستقر می‌گردد.
تبصره 2- جلسات شورا هر سه ماه یکبار با دعوت دبیر شورا تشکیل می‌گردد. در صورت ضرورت، با درخواست حداقل (3) عضو (صاحب رأی) جلسات فوق العاده با دعوت دبیر شورا تشکیل می‌شود.
تبصره 3- ابلاغ مصوبات شورا با رییس و پی گیری اجرای آنها بر عهده دبیر شورا می‌باشد.
تبصره 4- موضوعات برای طرح در شورا جمع بندی و توسط دبیر شورا مطرح می‌شود.