مرجع صالح رسیدگی به دعاوی زوجه به طرفیت ورثه زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: زوجه در دعاوی مربوط به امور خانوادگی زوجین، به طرفیت وراث زوج، می‌تواند به دادگاه محل اقامت خود یا زوج رجوع کند.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ع.ز دادخواستی به طرفیت وراث مرحوم م.ر به خواسته اجرت‌ المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 1342/04/02 لغایت 1392/12/21 تقدیم دادگستری کرمانشاه نموده و آدرس خود و خواندگان را شهرستان کرمانشاه اعلام کرده است که پرونده به شعبه سوم دادگاه خانواده ارجاع شده است و در ضمن صدور قرار تامین خواسته را نیز در ستون خواسته قید کرده است پس از تعیین وقت رسیدگی آقای و.ک خود را وکیل خواهان اعلام کرده است و به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه خواندگان وکیل آدرس آنان اعلام و رفع نقص کرده است و در نهایت دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1393/08/21 با این استدلال که آدرس تمامی خواندگان خارج از حوزه قضایی شهرستان کرمانشاه می‌باشد و طرفین دعوی نیز زوجین نمی‌ باشند و ماده 12 قانون خانواده قابلیت اعمال ندارد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران صادر کرده است و شعبه مذکور نیز به شرح دادنامه شماره --- - 1393/10/27 با این استدلال که دعوی مذکور از مصادیق بارز موضوع ماده 12 قانون حمایت خانواده می‌ باشد و به لحاظ فوت زوج دعوی به طرفیت ورثه اقامه گردیده است و دعوی ناشی از زوجیت است و چون خواهان مقیم حوزه قضایی کرمانشاه است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های کرمانشاه صادر کرده است که پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه محل اقامت خواهان حوزه قضایی شهرستان کرمانشاه می‌باشد و دعوی مربوط به امور خانوادگی و زوجین می‌باشد و خواهان مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده در مراجعه به دادگاه محل اقامت خود مختار می‌باشد فلذا با پذیرش استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و اعلام صلاحیت دادگاه خانواده کرمانشاه در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها