حق تغییر نام

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نظر به اینکه اشتهار به دو اسم، موجب تعذر عرفی و اختلال در تنظیم روابط اجتماعی است، تغییر نام به نامی که شخص در جامعه و در میان همسانان به آن اشتهار داشته از حقوق مسلم شهروندی و حقوق مکتسب اجتماعی شخص است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم س.ر. به ‌طرفیت اداره ثبت احوال. به‌ خواسته تغییرنام کوچک از س. به ص. در شناسنامه شماره 61 با توجه به استشهادیه پیوست به دادخواست و نظر به اینکه خواسته خواهان فاقد منع قانونی است و با توجه به اینکه اصل بر انتخاب آزادانه نام کوچک است و نظر به اینکه داشتن دو اسم موجب تعذر عرفی و اختلال در تنظیم روابط اجتماعی و تغییرنام به ویژه نامی که شخص در جامعه و در میان همسانان به آن اشتهار داشته از حقوق مسلم شهروندی و حقوق مکتسب اجتماعی خواهان است و رای وحدت رویه شماره 2 - 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور مجوز رسیدگی و تغییرنام کوچک اشخاص را هر چند که از اسامی ممنوعه هم نباشد صادرکرده و به استناد آن می‌توان هرگونه تغییر نام را پذیرفت و حکم به تغییر و اصلاح آن از ناحیه اداره ثبت احوال صادر کرد و نظر به اینکه خوانده در لایحه تقدیمی دفاع موجه و موثری به ‌عمل نیاورده لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 995 قانون مدنی حکم به تغییرنام خواهان از س. به ص. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار- ابراهیمی آزاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال سیاهکل به‌ طرفیت خانم س.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/18 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر اساس آن حکم به تغییرنام تجدیدنظرخوانده از س. به ص. صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار دادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی- حسینیان

منبع
برچسب‌ها