تمکین در نکاح موقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/28
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر نهاوند

موضوع

تمکین در نکاح موقت

پرسش

آیا در نکاح موقت نیز تمکین از وظایف زوجه است؟در صورت مثبت بودن پاسخ مستند قانونی را اعلام فرمایید.

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 1102 قانون مدنی و بنا به مستفاد از مسئله 6 و 7 تحریر الوسیله حضرت امام (ره) عدم التزام به تمکین عام و خاص در نکاح موقت با فلسفه عقد ازدواج موقت درتعارض است و در صورتی که شرط عدم تمکین خاص نشده باشد زوجه موقت ملزم به تمکین از زوج می‌باشد.

نظر اکثریت

مستفاد از مقررات ماده 1102 قانون مدنی در مورد استقرار روابط زوجیت پس از عقد نکاح و از آنجا که ازدواج راه شرعی و قانونی رفع تمایلات جنسی و فرزند آوری است چنانچه زوجه عدم تمکین را شرط نکرده باشد ملزم به تمکین از زوج است.

نظر اقلیت

در نکاح دائم ،تمکین از تکالیف زوجه است و حتی در صورت عدم قیام به آن، مستحق نفقه نخواهد بود و لکن در نکاح موقت تصریحی به این امر نشده است.

منبع
برچسب‌ها