ترتیب رسیدگی در صورت تجدیدنظر و فرجامخواهی همزمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که برخی از محکوم علیهم درخواست تجدیدنظر کنند و برخی درخواست فرجام، رسیدگی تجدیدنظر مقدم بر رسیدگی فرجام خواهد بود و بعد از اتمام رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی رسیدگی خواهد کرد.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه چهارم دادگاه عمومی نیشابور در خصوص دادخواست م.د. و خ.خ. و سایرین به طرفیت م.الف. و سایرین به خواسته اثبات فسخ عقد بیع موضوع سند عادی مورخ 1391/06/23 و ابطال چهار فقره سند رسمی انتقال به شماره‌های... مورخ 1391/08/17 پس از رسیدگی با استدلالی که نموده، طی دادنامه --- مورخ 1392/11/20 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام نموده است. آقای م.د. و سایرین در مورخ 1393/02/14 دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم که پس از سیر تشریفات قانونی پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع و احد از خواهان‌ها به نام خانم خ.خ. ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی در مورخ 1393/03/03 دادخواست فرجامی تقدیم که ابتدا پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال و به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال و شعبه مذکور طی صورت‌جلسه مورخ 1393/08/10 با این استدلال که تصمیم قضایی دیوان‌عالی‌کشور موثر در تصمیم این شعبه می‌باشد، دستور ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور را صادر، که پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

صرف‌نظر از تاریخ درخواست تجدیدنظرخواهی که مقدم بر فرجام‌خواهی تقدیم و ثبت دفتر دادگاه شده است، نظر به اینکه اصولا رسیدگی تجدیدنظری مقدم به رسیدگی فرجامی است، پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال تا پس از رسیدگی و صدور رای، پرونده را به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی فرجامی ارسال دارد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور

احمدی - شمس

منبع
برچسب‌ها