تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۱۱

پیام: یکی از شروط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر، تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی بدون احراز جهات قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم س.، ۴۲ ساله، اهل اصفهان، ساکن تهران، متأهل، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر افتراء و تهدید موضوع کیفرخواست شماره ۲۷۶۷ مورخه ۲۹/۰۵/۹۳ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم م. و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و باملاحظه شهادت شهود منعکس در پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات بلا وجه و غیر موثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و به استناد مواد ۶۹۷ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۱۳۴ و ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۲۱/۰۱/۹۳ وی را از جهت اتهام تهدید به تحمل پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از جهت اتهام افتراء وی را به تحمل چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.، ۴۲ ساله، اهل اصفهان، ساکن تهران، از دادنامه شماره ۶۶۶ مورخه ۲۲/۰۷/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام افترا و نسبت دادن عناوینی به خانم م. و تهدید به ضرر شرفی به خانم شاکیه جمعاً به دو فقره مجازات جزای نقدی بدل از حبس (یک صد میلیون ریال) که بابت تهدید به پرداخت شصت میلیون ریال و نسبت به افترا به مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند و از رأی دادگاه طی لایحه ای که به شماره ۲۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۹۳ ثبت دفتر گردیده اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی را می نماید و آقای... به وکالت از خانم م.، متولد ۱۳۵۱، طی لایحه ای به رأی صدرالذکر اعتراض داشته و بر تبدیل جزای نقدی بدل از حبس اعتراض و اعلام داشته و خواهان تشدید مجازات قانونی نسبت به خانم الف. می‌باشد که پرونده پس از اعتراض وکلای تجدیدنظرخواهان به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده و با عنایت به لایحه تجدیدنظرخواهی آقایان وکلای دو طرف و با توجه به این که اولاً رأی دادگاه عمومی جزایی منطبق با موازین قانونی صادر شده است. ثانیاً تبدیل و اعمال قاعده تخفیف از اختیارات قاضی دادگاه بوده و می‌باشد و به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تبدیل نموده است. ثالثاً دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات مباشر جرم را ندارد مگر حداقل قانونی رعایت نشده باشد که در مانحن فیه دادگاه بدوی حداقل قانونی را رعایت کرده است. رابعاً دادگاه عمومی جزایی پس از اعمال کیفر قانونی به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد نموده که در زمان اجرا مجازات اشد مورد حکم دادگاه قابل اجرا می‌باشد که دادگاه با جمیع جهات و رد تقاضای تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان و اقدام مباشر جرم در موقعیت مکانی فرهنگی مستحق تخفیف بیش از این حد نمی داند که دادگاه ضمن رد تقاضای نامبردگان، دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور