شرط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: یکی از شروط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر، تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی بدون احراز جهات قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم س.، 42 ساله، اهل اصفهان، ساکن تهران، متاهل، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر افتراء و تهدید موضوع کیفرخواست شماره 2767 مورخه 29/05/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم م. و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و باملاحظه شهادت شهود منعکس در پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات بلا وجه و غیر موثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و به استناد مواد 697 و 669 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 134 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 21/01/93 وی را از جهت اتهام تهدید به تحمل پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از جهت اتهام افتراء وی را به تحمل چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.، 42 ساله، اهل اصفهان، ساکن تهران، از دادنامه شماره --- مورخه 22/07/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام افترا و نسبت دادن عناوینی به خانم م. و تهدید به ضرر شرفی به خانم شاکیه جمعا به دو فقره مجازات جزای نقدی بدل از حبس (یک صد میلیون ریال) که بابت تهدید به پرداخت شصت میلیون ریال و نسبت به افترا به مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند و از رای دادگاه طی لایحه ای که به شماره 260 مورخ 25/08/93 ثبت دفتر گردیده اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی را می‌نماید و آقای... به وکالت از خانم م.، متولد 1351 ، طی لایحه ای به رای صدرالذکر اعتراض داشته و بر تبدیل جزای نقدی بدل از حبس اعتراض و اعلام داشته و خواهان تشدید مجازات قانونی نسبت به خانم الف. می‌باشد که پرونده پس از اعتراض وکلای تجدیدنظرخواهان به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده و با عنایت به لایحه تجدیدنظرخواهی آقایان وکلای دو طرف و با توجه به این که اولا رای دادگاه عمومی جزایی منطبق با موازین قانونی صادر شده است. ثانیا تبدیل و اعمال قاعده تخفیف از اختیارات قاضی دادگاه بوده و می‌باشد و به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تبدیل نموده است. ثالثا دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات مباشر جرم را ندارد مگر حداقل قانونی رعایت نشده باشد که در مانحن فیه دادگاه بدوی حداقل قانونی را رعایت کرده است. رابعا دادگاه عمومی جزایی پس از اعمال کیفر قانونی به ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد نموده که در زمان اجرا مجازات اشد مورد حکم دادگاه قابل اجرا می‌باشد که دادگاه با جمیع جهات و رد تقاضای تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان و اقدام مباشر جرم در موقعیت مکانی فرهنگی مستحق تخفیف بیش از این حد نمی داند که دادگاه ضمن رد تقاضای نامبردگان، دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور

منبع
برچسب‌ها