نظریه مشورتی شماره 7/96/472 مورخ 1396/02/30

تاریخ نظریه: 1396/02/30
شماره نظریه: 7/96/472
شماره پرونده: 69-861/1-26

استعلام:

1- در صورتی که دادنامه غیابی به صورت قانونی و نه واقعی به محکوم علیه ابلاغ شده باشد و پس از مواعد واخواهی و تجدید نظر محکوم علیه جلب به دادگاه اعزام گردیده آیا دادگاه موظف است بدواً نسبت به اعتراض واخواه وفق ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید یا صرفاً به لحاظ اینکه دادنامه به صورت قانونی ابلاغ شده است نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ورود در ماهیت اقدام کند
2- و چنانچه وفق ماده 432 اقدام و قرار رد واخواهی صادر و مورد اعتراض واخواه قرار نگیرد دادنامه اصراری قطعیت یافته تلقی می یابد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ تبصره 2 ماده 406 قانون مذکور و با فرض ابلاغ قانونی دادنامه غیابی به محکوم علیه و واخواهی مطروحه از سوی وی، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین می‌باشد و موضوع از شمول ماده 432 قانون فوق الذکر خارج است.
2- با توجه به آنچه در پاسخ سوال یک بیان شد، پاسخ به این سوال منتفی است.

منبع