ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

بر اساس بند (10) ماده (7) و ماده (9) قانون، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی می‌باشد که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می نمایند.