تاثیر اعاده و بازسازی عین مستاجره پس از تخریب بر حق تخلیهوضعیت حق تخلیه، پس از تخریب و اعاده مورد اجاره توسط مستاجرمهلت جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرجلب ثالث در مرحله اعاده دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه مستاجرپس از تخریب قسمتی از مورد اجاره؛ بخش تخریبی را به وضع سابق اعاده کند؛ موجب سقوط حق موجر مبنی بر تخلیه عین مستاجره نیست، زیرا با شروع تخریب، حق درخواست تخلیه برای موجر مستقر شده است. جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر باید توام با دادخواست تجدیدنظر ارائه شود. جلب ثالث در مرحله اعاده دادرسی مشمول موارد مصرح در قانون نبوده بنابراین غیر قابل استماع می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/25

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم ف. ح.م. با وکالت آقاین ع. و س. ع.ف. به طرفیت خوانده آقای ح. ت. به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی موضوع قرارداد اجاره شماره 87626 مورخه 80/09/01 به لحاظ تعدی و تفریط به استناد بند 8 از ماده 14 قانون موجر و مستاجر سال 56 نظر به محتویات پرونده ارجاع موضوع به کارشناس نظریه کارشناس عدم تعدی و تفریط و اینکه آسیبی به ملک مورد اجاره بنا به تخریب و برداشتن بخشی از دیوار صرف نظر از اعاده وضع آن به حالت سابق تعدی و تفریط به معنای کاهش ارزش مورد اجاره و نقصان و عیبی که بر اساس بنا لطمه وارد نماید ارائه نشده از این حیث نظریه کارشناس با اوضاع احوال مسلم قضیه منطبق بوده اعتراض وکیل خواهان دعوی موثر در قضیه نمی‌باشد به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادر حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران - موسی کریمی آهندانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/31

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ح.م. با وکالت آقایان ع. و س. ع.ف. به طرفیت آقای ح. ت. از دادنامه شماره --- مورخ 93/5/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر درخواست تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی موضوع قرارداد اجاره شماره 87626 مورخ 80/9/1 به لحاظ تعدی وتفریط حکم به رد دعوا صادر گردیده است با بررسی محتویات پرونده ونظریه کارشناس منتخب دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا حسب نظریه کارشناسی به شرح صفحات 36 و 37 پرونده قسمتی از دیواره جنوبی حدودا به ابعاد 3 * 1/5 تخریب سپس به حالت قبلی اعاده شده است وبرابر ماده 951 قانون مدنی تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری ودر مانحن فیه با تخریب مذکور تعدی محقق واعاده به وضع سابق موجب سقوط حق تجدیدنظرخواه نمی گردد فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند 8 ماده 14 روابط موجر ومستاجر سال 1356 حکم به تخلیه مغازه موصوف به لحاظ تعدی تجدیدنظرخوانده صادر واعلام وی گردد - این رای حضوری و قطعی است.

رشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/23

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ح. ت. به طرفیت 1 - ف. ح.م. 2 - ح. ه لطفی 3 - م. ی شهر بابکی به خواسته جلب ثالث در پرونده 931069 موضوع دادنامه شماره --- مورخ 94/4/31 صادره از این دادگاه نظر به اینکه تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله بدوی تا پایان جلسه اول دادرسی ودر مرحله تجدیدنظر توام با دادخواست تجدیدنظر صورت می‌گیرد وتقدیم این دادخواست خارج از فرجه قانونی فاقد توجیه قانونی می‌باشد وطرح دادخواست جلب ثالث در مرحله اعاده دادرسی مشمول موارد مصرح درمواد قانونی نمی‌باشد فلذا به استناد مواد 2 و 135 و 136 و 441 همگی از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر واعلام می‌گردد.رای صادره حضوری وقطعی است

رشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

منبع
برچسب‌ها