مرجع صالح رسیدگی به دعوی بین بانک خصوصی و کارگران آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعاوی بین بانک خصوصی و کارگران آن در صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان بدوا در خصوص رسیدگی به دعوی آقای ع. م. م. ج. به طرفیت بانک... به خواسته صدور حکم مبنی بر دریافت پاداش سنوات خدمت و تاخیر تادیه با این استدلال که بانک خوانده تلقی می‌گردد خود را صالح ندانسته و به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. شعبه --- دیوان عدالت اداری نیز با خصوصی محسوب نمودن بانک خوانده طی قرار شماره --- - 1392/07/15 به صلاحیت محاکم حقوقی اصفهان اظهارنظر و با حدوث اختلاف طی رای شماره --- - 1393/03/05 صادره از شعبه --- صلاحیت شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان تایید شده است. مجددا شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با استدلال بر مبنای خصوصی بودن بانک خوانده ضمن نفی صلاحیت از خود طی قرار شماره --- - 1393/11/02 با توجه به نوع خواسته و با استناد به ماده 157 قانون کار و امور اجتماعی هیات تشخیص مستقر در اداره کار را صالح دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات اوراق پرونده و با امعان نظر در قرار شماره --- - 1393/11/02 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با تایید قرار مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص و تعیین صلاحیت مرجع غیرقضایی اظهارنظر می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها