طرح دعوی خلع ید از سوی وراث

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی خلع ید از سوی وراث، چنانچه پاسخ استعلام ثبتی و اظهارات طرفین حکایت از مالکیت سابق مورث اصحاب دعوی و مالکیت مشاعی آن‌ها به سبب توارث داشته باشد، دعوی مذکور قابل رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی فاقد موقعیت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در این پرونده خانم الف.م. با وکالت از خانم ب.ن. به‌ طرفیت خانم ن.ن. به‌ خواسته خلع‌ید از یک واحد آپارتمان به شماره ثبتی... و خسارات دادرسی دادخواستی تقدیم و راجع به مالکیت پلاک ثبتی از اداره ثبت استعلام به عمل آمده و در پاسخ اعلام داشته سند مالکیت به ‌نام فرد دیگری است و با توجه به اینکه خلع‌ ید فرع بر وجود سند رسمی به ‌نام خواهان می‌باشد و مانحن ‌فیه سند به ‌نام دیگری است لذا دعوی مطروحه بر وفق مقررات تنظیم شده و قابلیت استماع را ندارد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ب. به طرفیت خانم ن. هر دو ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن در خصوص دعوی مطروحه علیه تجدیدنظرخوانده به ‌خواسته خلع‌ید با این استدلال که رقبه یاد شده به ‌نام شخص دیگری ثبت شده است قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده به جهت مغایرت دادنامه صادره با مقررات قانونی وارد است وارد و موجه می‌باشد زیرا پاسخ استعلام ثبتی و اظهارات طرفین حکایت از مالکیت سابق مورث اصحاب دعوی و مالکیت مشاعی آن‌ها به سبب توارث دارد صدور قرار موقعیت قانونی ندارد مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی- امیری

منبع
برچسب‌ها