رای شماره 670 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9802865 شماره دادنامه: 9909970906010670 تاریخ: 15/4/99

شاکی: آقای مسعود شیر مرد کرمانشاهی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه مصوبه آیین‌نامه انضباطی رانندگان تاکسی در شهر تهران موضوع مصوبه شماره 1948 از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال اصلاحیه مصوبه آیین‌نامه انضباطی رانندگان تاکسی در شهر تهران موضوع مصوبه شماره 1948 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

عنوان: اصلاحیه مصوبه آیین‌نامه انضباطی رانندگان تاکسی در شهر تهران ابلاغی به شماره 17349/1 - 1480/160 به تاریخ 10/12/89

(مشتمل بر ماده واحده)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: 1948 - رده بندی مصوبه: 9/90/93/4

مصوب نودمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ یکشنبه نهم شیپهریور ماه سال 1393

ماده‌واحده:

مصوبه «آیین‌نامه انضباطی رانندگان تاکسی در شهر تهران» - تصویبی در دویست و نود و چهارمین جلسه رسمی شورا منعقده به تاریخ 8/4/89 - ابلاغی به 17349/1 - 1480/160 به تاریخ 10/12/89 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1- اصلاح بندهای "د " و "ق" ماده دوم (2):

د - آیین‌نامه ضوابط تاسیس شرکت: منظور «آیین‌نامه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی شهر تهران» مصوب یک‌صد و سی و هفتمین جلسه رسمی - علنی - فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ 30/7/87- ابلاغی به شماره 13111/1160/160 به تاریخ 11/8/89 و اصلاحات مصوب پس از آن می‌باشد.

ق - کارگروه انضباطی رانندگان: منظور «کارگروه سه نفره بررسی تخلفات تاکسیرانان شرکت‌های خصوصی» است. چگونگی تشکیل و فعالیت این کارگروه بر مبنای مفاد این آیین‌نامه مصوبه خواهد بود.

2- اصلاح ماده سوم (3):

ماده سه (3)

تخلفات موضوع این آیین‌نامه، حسب نوع و اهمیت آن به دو دسته تخلفات نوع اول و نوع دوم تقسیم می‌شوند و ضمانت‌های اجرایی هریک به شرح مقررات این آیین‌نامه تعیین و اعمال خواهدشد.

تبصره:

در کلیه مواردی که با اعمال مقررات این آیین‌نامه، پروانه تاکسیرانی راننده به حالت تعلیق در می‌آید، راننده مکلف است از راننده کمکی برای ادامه فعالیت تاکسی استفاده‌ نماید.

3- اصلاح ماده چهارم (4)

اعمال زیر تخلف (از نوع اول) محسوب‌ شده و با طرح و بررسی در هیات تخلفات سازمان تاکسیرانی قابل اجرا خواهد بود و ضمانت‌های اجرایی به شرح ذیل نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد:

الف - در صورت صدور رای قطعی لازم‌الاجرا از مراجع صالح قضایی مبنی بر ارتکاب یکی از جرایم قتل عمد، تجاوز به عنف یا انجام اعمال منافی عفت به عنف، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، اخاذی و زورگیری، تهدید با سلاح سرد یا گرم، قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، ضرب و جرح عمدی (موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی)، رها نمودن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نمی‌باشد تحت شرایط ماده 633 همان قانون، یا مشارکت یا معاونت در ارتکاب این جرائم، پروانه تاکسی‌رانی متخلف به لحاظ از دست دادن شرایط اساسی اشتغال به حرفه تاکسی‌رانی و نیز نقض مفاد تعهدنامه رسمی ابطال می‌شود و منافع مادی آن به نفع سازمان تاکسیرانی ضبط می‌گردد.

ب - در صورت صدور رای قطعی لازم‌الاجرا از مراجع صالح قضایی مبنی بر ارتکاب یکی از جرائم خرید، فروش و توزیع مشروبات الکلی و اشیاء ممنوعه با استفاده از تاکسی، مزاحمت اشخاص، تهدید و قدرت‌نمایی، مزاحمت برای اطفال یا زنان موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی، و یا جرائم منتهی به مجازات یا پرداخت دیه ناشی از نزاع و درگیری، ضرب و جرح عمدی در ساعات کاری، کلاهبردرای و یا مشارکت یا معاونت در ارتکاب آن‌ها با استفاده از تاکسی در ساعات کاری، از حیث تخلف حرفه‌ای برای بار نخست پروانه متخلف به مدت سه تا پنج سال ضبط و به حالت تعلیق در خواهد آمد. در صورت تکرار جرم یا ارتکاب هریک از سایر جرایم فوق‌الذکر، پروانه تاکسیرانی متخلف به لحاظ از دست ‌دادن شرایط اساسی اشتغال به حرفه تاکسیرانی و نیز نقض مفاد تعهدنامه رسمی ابطال می‌شود.

ج - در صورت صدور رای قطعی لازم‌الاجرا از مراجع صالح قضایی مبنی بر ارتکاب یکی از جرایم رشا و ارتشا، تزویر، جعل و استفاده از سند مجعول برای انجام امور مربوط به تاکسیرانی، یا معاونت یا مشارکت در ارتکاب این جرائم، از حیث تخلف حرفه‌ای برای بار نخست پروانه تاکسیرانی راننده متخلف به مدت شش‌ ماه و بار دوم به مدت یک‌ سال ضبط و به حالت تعلیق در خواهد آمد و برای بار سوم پروانه تاکسی‌رانی وی به لحاظ از دست‌ دادن شرایط اساسی اشتغال به حرفه تاکسی‌رانی و نیز نقض مفاد تعهدنامه رسمی ابطال می‌شود باطل می‌شود.

د- در صورت استفاده از مواد مخدر، روان‌گردان و مشروبات الکلی حتی اگر به‌صورت دارو با مجوز پزشک باشد و یا از کمک‌رسانی به مصدوم یا استمداد از مامورین انتظامی موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی خودداری کند، از حیث تخلف حرفه‌ای پروانه تاکسی‌رانی راننده برای بار نخست به مدت چهار‌ ماه و برای بار دوم به مدت هشت‌ ماه ضبط و به حالت تعلیق در خواهد آمد و بار سوم پروانه تاکسی‌رانی متخلف به لحاظ از دست ‌دادن شرایط اشتغال به حرفه تاکسیرانی و نیز نقض مفاد تعهدنامه رسمی ابطال می‌شود.

ه- - در صورت ارتکاب غیرعمد به‌واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در رانندگی موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی از حیث تخلف حرفه‌ای پروانه تاکسیرانی راننده برای بار نخست به مدت چهار ماه و برای بار دوم به مدت هشت‌ماه ضبط و به حالت تعلیق در خواهد آمد و بار سوم پروانه تاکسی‌رانی متخلف به لحاظ از دست‌ دادن شرایط اساسی اشتغال به حرفه تاکسیرانی و نیز نقض مفاد تعهدنامه رسمی ابطال می‌شود.

و - در صورت بهره‌برداری از پروانه تاکسی‌رانی، دارنده پروانه بهره‌برداری در هنگامی که پروانه تاکسیرانی او با تصمیم قطعی هیات انضباطی به حالت تعلیق درآمده و یا باطل شده است پروانه بهره‌برداری تاکسی متعلق به پروانه تاکسیرانی تعلیق‌ شده، تمدید یا تجدید نمی‌شود و پروانه تاکسیرانی متخلف به لحاظ از دست‌ دادن شرایط اساسی اشتغال یه حرفه تاکسیرانی و نیز نقض مفاد تعهدنامه رسمی ابطال می‌شود.

تبصره یک (1):

در صورتی که مدت حبس تحمل شده توسط راننده متخلف مساوی و یا بیش از مدت‌های مندرج در این ماده باشد، ضمانت‌های اجرایی تعلیق پروانه تاکسیرانی مربوط، موضوعاً مشخص می‌شود.

تبصره دو (2):

در کلیه مواردی که پروانه تاکسیرانی فرد باطل می‌شود، متخلف حق ثبت‌ نام مجدد برای دریافت پروانه تاکسیرانی جدید نخواهد داشت.

تبصره سوم (3):

فارغ از الزام اجرای رای قطعی مراجع قضائی، سازمان تاکسیرانی موظف است بر مبنای ماده چهارم مکرر این اصلاحیه نسبت به اجرای آرای صادره هیات انضباطی در چارچوب جدول شماره (1) اقدام نمایند.

4- الحاق ماده چهارم مکرر:

ماده چهار مکرر(4)

در صورت وقوع جرائم و تخلفات مندرج در جدول شماره (1) از سوی هریک از رانندگان تاکسی، موضوع در هیات انضباطی رانندگان تاکسی مطرح و هیات مطابق احکام مندرج در جدول شماره یک (یک یا چند حکم) اقدام به صدور رای می‌نماید.

جدول شماره (1)

کد تخلف

شرح تخلف

انواع حکم هیات انضباطی

101

هرگونه مباشرت، مشارکت یا معاونت در ورود صدمات بدنی یا خسارات مالی نسبت به مسافران یا اشخاص ثالث در هنگام انجام وظیفه و یا تهدید به ارتکاب این تخلفات

1-تعلیق پروانه تاکسیرانی به تشخیص هیات انضباطی تا 5 سال(در صورت تعلیق پروانه تاکسیرانی، راننده حق رانندگی بر روی هیچ تاکسی را نخواهد داشت)

2- اعزام به مراکز درمان اعتیاد و سوءپیشینه و ارائه گواهی‌های عدم اعتیاد و سوءپیشینه و سلامت جسمانی و انجام تست‌های روانی توسط تاکسیران

3- پرداخت خسارت نقدی تا سقف 5000000 ریال (پنج میلیون ریال)

4- جلب رضایت و جبران خسارت وارده بر شاکی

5- ارجاع پرونده به مراجع قضایی به تشخیص هیات انضباطی و پی‌گیری تا حصول نتیجه

6- ضبط مبلغ ودیعه به نفع سازمان برای هزینه امور دادرسی

7- گذراندن دوره‌های آموزشی مورد نیاز به تشخیص هیات انضباطی و پرداخت هزینه دوره

8- ابطال پروانه بهره‌برداری

9- ابطال پروانه تاکسیرانی

10- فک پلاک خودرو تاکسی

11- تخصیص 4 الی 10 امتیاز منفی به همراه پرداخت خسارت تخلف با تشخیص هیات انضباطی

102

هرگونه مباشرت، مشارکت یا معاونت در پنهان نمودن یا حمل اجناس و اشیاء ممنوعه

103

هرگونه مباشرت، مشارکت یا معاونت در پرداخت مبالغ و وجوهاتی علاوه بر دستورالعمل ها و ضوابط لازم‌الاجرا به پرسنل شرکت

104

هرگونه مباشرت، مشارکت یا معاونت در تهیه اسناد و مدارک غیرواقعی و غیرقابل‌استناد در ارتباط با شرکت و یا دیگر ادارات مرتبط با غیر مرتبط با موضوع تاکسی‌رانی

105

مصرف داروهای تاثیرگذار بر اعصاب و روان و رفتار بدون مجوز پزشک

106

انجام اعمال مخالف با شئونات اسلامی و اعمال منافی عفت

5- اصلاح ماده پنجم (5):

ماده پنج (5) به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مجوز داده می‌شود که برای انواع تخلفات نوع دوم به شرح جدول شماره دو این مصوبه، نسبت به تعیین واعمال خسارت تخلف اقدام نماید.

جدول شماره (2)

کد تخلف

شرح تخلف

امتیاز منفی

کد تخلف

شرح تخلف

امتیاز منفی

201

عدم ارائه پروانه تاکسیرانی معتبر

2

208

ارائه خدمات خارج از چهارچوب مندرج در پروانه تاکسیرانی و حکم کار و ماموریت -عدم فعالیت بدون عذر موجه و استفاده غیرمجاز و شخصی از تاکسیی- امتناع از حمل مسافر

3

202

تغییر رنگ و نوار خودرو بدون دریافت مجوز

2

209

تغییرات فنی و ظاهری در تاکسی مغایر با استانداردها و دستورالعمل‌های سازمان

3

203

سوءاستفاده از هرنوع تسهیلات و امتیازات ویژه تاکسی

2

210

عدم‌استفاده از برچسب نرخ کرایه

3

204

سپردن تاکسی برای ارائه خدمات به افراد غیرمجاز

2

211

عدم‌استفاده از کولر و یا بخاری خودرو، متناسب با فصول سال

2

کد تخلف

شرح تخلف

امتیاز منفی

کد تخلف

شرح تخلف

امتیاز منفی

205

نداشتن تابلو تاکسی، آرم و بغل‌نویسی و یا نقص در آن مطابق دستورالعمل سازمان

2

212

سوارکردن بیش از ظرفیت مجاز مسافر در خودرو و یا سوارنمودن دو نفر در صندلی جلو

2

206

تظاهر به روزه‌خواری در ملاءعام

1

213

استفاده از دستگاه پخش صوت و تصویر مغایر با ضوابط سازمان

1

207

عدم‌نصب برگه یا کارت شناسایی تاکسیران در داخل تاکسی در معرض دید مسافران

1

214

عدم‌استفاده از لباس فرم ابلاغی سازمان

1

215

عدم‌ارائه کامل مدارک درخواستی بازرسان به غیر از پروانه

1

225

عدم‌استفاده از تابلوی خارج از سرویس برابر دستورالعمل

1

216

پیاده و سوارنمودن مسافر خارج از چهارچوب تعیین‌شده از سوی سازمان- سوار و پیاده‌نمودن مسافر از درب سمت چپ

1

226

حمل بار غیرمجاز برابر دستورالعمل صادره

1

217

دریافت مبلغی بیش از کرایه مصوب از مسافر

1

227

عدم‌رعایت نظافت ظاهری و بهداشتی شخصی و عدم‌رعایت نظافت عمومی خودرو (داخل و بیرون تاکسی)

1

کد تخلف

شرح تخلف

امتیاز منفی

کد تخلف

شرح تخلف

امتیاز منفی

218

عدم به‌کارگیری تاکسی‌متر و سایر تجهیزات الزامی برابر دستورالعمل سازمان

1

228

دارا بودن عیوب ظاهری تاکسی داخل و بیرون

1

219

شرکت نکردن در دوره‌ها و کلاس‌های اجباری تعیین‌شده توسط سازمان

1

229

رانندگی غیرمجاز ناشی از تاثیر دارو و یا عدم‌تعادل روانی

بنابر تشخیص هیات

220

بی‌توجهی به اخطارها و تذکرات قانونی بازرسان شرکت و سازمان و یا عدم‌رعایت احترام نسبت به بازرسان سازمان

1

230

افشاء اطلاعات خصوصی مسافر به صورت غیرقانونی توسط راننده

بنابر تشخیص هیات

221

استعمال دخانیات در داخل خودرو- خوردن یا آشامیدن و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی

1

231

عدم‌رعایت حریم خصوصی مسافر به‌صورت غیرقانونی توسط راننده

بنابر تشخیص هیات

222

بیان ناسزا، مطالب شخصی، اهانت مذهبی، نژادی و قومی

1

232

ورود به محل سکونت مسافر به غیر از مشاعات

بنابر تشخیص هیات

223

عدم عودت اموال جامانده در تاکسی به شرکت یا مراجع تعیین‌شده از طرف سازمان

1

233

ترمز ناگهانی- حرکت مارپیچ و هرگونه اخلال در ترافیک شهری که موجب نارضایتی مسافر گردد

بنابر تشخیص هیات

224

انتخاب مسیر غیرمستقیم و یا مسیری که به ضرر مسافر بدون توافق باشد

1

تبصره یک (1):

در صورت احراز عدم فعالیت بدون عذر موجه، عدم ارائه سرویس عمومی یا استفاده شخصی از تاکسی در مرتبه اول سازمان مجاز است تا مدت شش‌ماه نسبت به تعلیق پروانه تاکسیرانی متخلف اقدام نماید و در مرتبه دوم پروانه تاکسی‌رانی متخلف به لحاظ ازدست‌دادن شرایط اساسی اشتغال به حرفه تاکسیرانی ابطال می‌گردد.

تبصره دو (2):

به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران مجوز داده می‌شود که به ازای هر امتیاز منفی کسب‌شده توسط تاکسی‌رانی مبلغ 100/000 (یکصد هزار) ریال تحت عنوان خسارت تخلف و از طریق صدور برگه خسارت تخلف از تاکسی‌رانان دریافت و به حساب سازمان واریز نماید.

تبصره سه (3):

در صورت عدم وقوع هرگونه تخلف توسط تاکسی‌ران در بازده زمانی شش‌ماهه آز آخرین تخلف و پرداخت خسارت تخلف، امتیازات منفی ایشان قابل طرح در هیات انضباطی تاکسی‌رانان بوده و با تشخیص هیات انضباطی امتیازات منفی تاکسی‌رانان قابل تقلیل تا حداکثر نصف امتیازات حاصله خواهدبود. تبصره چهار (4) براساس مجموع امتیازات منفی کسب‌شده توسط تاکسی‌ران، پرونده در هیات انضباطی رانندگان مطرح و براساس مندرجات جدول شماره 3 یک یا چند حکم از سوی هیات انضباطی صدور رای خواهدشد. تبصره پنج (5) به سازمان تاکسی‌رانی مجوز داده می‌شود تا در صورت تصویب هیات انضباطی تاکسیرانان، نسبت به بخشودگی امتیازات منفی تاکسی‌ران در دوره 2 ساله (پایان اعتبار پروانه تاکسی‌رانی) در صورت اجرای آرای صادره و تسویه‌حساب خسارت تخلفات تاکسی‌ران اقدام لازم را به‌عمل‌آورد. هم‌چنین درخصوص تاکسیرانی که مستحق تشویق متناسب با مفاد مندرج در ماده بیست و سوم این آیین‌نامه باشند به سازمان تاکسیرانی مجوز داده می‌شود تا نسبت به کاهش و یا بخشودگی امتیازات منفی تاکسی‌ران اقدام نماید.

جدول شماره (3) - جدول خسارت تخلفات براساس امتیاز منفی در بازه زمانی 2 ساله

ردیف

میزان امتیاز منفی

انواع حکم هیات انضباطی

1

از 15 امتیاز منفی تا 40 امتیاز منفی

-1 تذکر کتبی و درج در پرونده تاکسیران

2- تعهد رسمی تاکسیران مبنی بر رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان تاکسیرانی

3-شرکت در دوره‌های آموزشی تعیین‌شده با پرداخت هزینه توسط تاکسیران

4- تغییر خط و یا کاربری

5- تعلیق پروانه تاکسیرانی به تشخیص هیات انضباطی تا دو سال

2

بیش از 40 امتیاز منفی

1- تعلیق پروانه تاکسیرانی به تشیخیص هیات انضباطی تا دو سال

2-ابطال پروانه تاکسیرانی

3- ابطال پروانه بهره‌برداری

4- فک پلاک تاکسی

5- شرکت در دوره‌های آموزشی تهیه‌شده با پرداخت هزینه توسط تاکسیران

6-تخفیف 5 الی 20 امتیاز منفی مضاعف به همراه پرداخت خسارت تقلب با تشخیص هیات

تبصره شش (6):

به تناسب فعالیت هریک از شرکت‌های خصوصی تحت پوشش سازمان تاکسیرانی حداکثر 50 درصد درآمد حاصل از محل دریافت خسارت تخلف تاکسی‌رانان طی دروه‌های زمانی 3 ماهه بابت حق‌الزحمه بازرسین شرکت خصوصی که تاکسیران تحت پوشش آن می‌باشد، واریز خواهد شد، بدیهی است، در صورت بدهی شرکت به سازمان تاکسیرانی مانند بدهی خسارت تخلف شرکت‌های خصوصی و یا سایر موارد تعیین‌شده، سازمان مجوز دارد قبل از واریز حق‌السهم شرکت نسبت به مفاصاحساب با آن شرکت و کسر بدهی‌های متعلقه اقدام نماید.

تبصره هفت (7):

در صورتی‌که بازرسین سازمان نسبت به صدور برگه خسارت تخلف برای تاکسیران یک شرکت خصوصی اقدام نمایند، ضمن آن‌که کلیه مبلغ خسارت تخلف به حساب سازمان منظور خواهد شد و یا شرکت خصوصی تحت پوشش نیز به علت عدم نظارت کافی مطابق آیین‌نامه انضباطی شرکت‌های خصوصی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برخورد خواهدشد.

تبصره هشت (8):

تخلفاتی مانند عدم مراجعه تاکسیران به مراکز معاینه فنی در دوره‌های زمانی 3 ماهه و عدم تمدید به موقع پروانه تاکسی‌رانی و دیگر تخلفات مندرج در جدول شماره 2 که از طریق سیستم‌های مدیریت هوشمند قابل احصا می‌باشند به‌صورت هرهفته یک‌بار بنا بر تشخیص سازمان قابل اعمال است و به اطلاع تاکسی‌ران از طریق پیامک رسانده می‌شود، بدیهی است مسئولیت عواقب مربوط به عدم ثبت شماره تلفن همراه تاکسی‌ران در سیستم یک‌پارچه مدیریت اطلاعات تاکسیرانی برعهده تاکسیران می‌باشد.

تبصره نه (9):

به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران مجوز داده می‌شود تا با تفویض اختیار به شرکت‌های خصوصی تاکسی‌رانی و یا افرادی که صلاحیت لازم را دارند در مورد تخلفات درج شده در جدول (2) اعمال قانون نمایند.

تبصره ده (10):

سازمان تاکسی‌رانی موظف است نسبت به آموزش عوامل و نیروهای کنترل و نظارت و بازرسی شرکت‌های خصوصی اقدام‌نموده و صرفاً به افراد و واحدهای بازرسی تایید صلاحیت شده از سوی سازمان، مجوز فعالیت و اعمال قانون و صدور برگه خسارت تخلف تاکسی‌رانان اعطا خواهد شد، بدیهی است حوزه و نحوه فعالیت ایشان توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

تبصره یازده (11):

سازمان تاکسی‌رانی موظف است نسبت به ارزیابی عملکرد هریک از بازرسین و واحدهای کنترل و نظارت شرکت‌های خصوصی اقدام‌نموده و ضمن رسیدگی به تخلفات احتمالی ایشان، نسبت به جلوگیری از فعالیت و ابطال مجوز کنترل و نظارت و بازرسی اقدام نماید.

تبصره دوازده (12):

در صورتی که بازرس یک شرکت نسبت به برخورد قانونی با تخلف تاکسی‌ران تحت پوشش یک شرکت دیگر اقدام نماید و سازمان این اختیار را به آن شرکت تفویض کرده باشد، 20 درصد از حق‌السهم شرکتی که تاکسی‌ران متخلف تحت پوشش آن می‌باشد پس از وصول به حساب شرکتی که بازرس آن با تخلف برخورد نموده است، مطابق تبصره ششم واریز خواهدشد.

تبصره سیزدهم (13):

تغییر مبالغ خسارت نقدی تخلفات بنابر پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب شورای اسلامی شهر تهران قابل اجرا می‌باشد

تبصره چهارده (14):

ارائه هرگونه خدمات به تاکسیران در شرکت‌های خصوصی منوط به مفاصاحساب تاکسی‌ران طبق ضوابط سازمان خواهد بود.

تبصره پانزده (15):

سازمان تاکسیرانی می‌تواند درخصوص تخلفات مندرج در تبصره هشتم این آیین‌نامه با تاکسیرانانی که عملکرد نامناسب داشته و ضوابط و آیین‌نامه‌های فراگیر سازمان را رعایت نمی‌نمایند از طریق سلب امتیازات ویژه تاکسی ازقبیل امکان حضور در محدوده طرح ترافیک، سهمیه سوخت مختص تاکسی‌ها، تغییر نوع کاربری و محل فعالیت اقدام نماید.

تبصره شانزده (16):

سازمان تاکسیرانی اختیار دارد تا در صورتی که محرز شود که تاکسی‌ران شرایط مندرج در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تاکسی‌رانی را بعد از دریافت پروانه بهره‌برداری از دست داده باشد نسبت به تصمیم‌گیری مقتضی وفق قوانین و مقررات اقدام نماید.

6- اصلاح ماده ششم (6):

ماده شش (6)

مدیرعامل شرکت دبیر کارگروه انضباطی رانندگان تاکسی بوده و کلیه امور اداری و اجرایی کارگروه به‌عهده ایشان می‌باشد، در صورت غیبت مدیرعامل یکی از اعضای هیات‌مدیره با معرفی‌نامه کتبی به‌عنوان جانشین امکان حضور در جلسات را خواهدداشت.

7- اصلاح ماده هفتم (7):

ماده هفت (7)

به‌منظور بررسی تخلفات رانندگان تاکسی، در هر شرکت کارگروهی سه‌نفره با عنوان کارگروه انضباطی رانندگان تاکسی مرکب از یک نماینده از تاکسی‌رانان تحت پوشش شرکت مربوطه، مدیرعامل شرکت و نماینده سازمان، تشکیل خواهدشد.

تبصره:

نماینده رانندگان تاکسی در کارگروه، از میان رانندگان دارای پروانه بهره‌برداری شرکت مربوطه و تایید صلاحیت شده از سوی سازمان با انجام فراخوان عمومی و برگزاری انتخابات توسط شرکت، با رای اکثریت تاکسی‌رانان برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.

8- اصلاح ماده هشتم (8):

ماده هشت (8)

در صورت وصول شکایت از رانندگان یا اعلام تخلف ایشان از جانب مراجع ذیصلاح، جلسات کارگروه به ریاست نماینده سازمان و بنا به دعوت مدیرعامل شرکت در هرماه حداقل یک‌بار در محل شرکت تشکیل می‌شود و با حضور همه اعضا رسمیت می‌یابد.

9- اصلاح ماده دهم (10) و حذف تبصره‌های ذیل آن:

ماده ده (10):

کارگروه‌های بررسی تخلفات رانندگان تاکسی مستقر در شرکت‌ها صرفاً موضوع را از حیث کارشناسی بررسی و اظهارنظر می‌نمایند و مراتب می‌باید جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیات انضباطی موضوع ماده چهاردهم (14) این آیین‌نامه منعکس شود.

10- اصلاح ماده یازدهم (11) و حذف تبصره‌های ذیل آن:

ماده یازده (11):

شکایت از رانندگان تاکسی در سیستم‌ها و روش‌های تعیین‌شده از سوی سازمان ثبت گردیده و دبیرخانه سازمان می‌باید مراتب را ظرف حداکثر سه‌روز به شرکت ذی‌ربط ارجاع‌نماید، دبیرکارگروه پس از وصول شکایت می‌باید با ارسال دعوت‌نامه کتبی به ذی‌نفع اعلام‌کند که ظرف مدت ده روز توضیحات خود را کتباً برای کارگروه ارسال نماید. پس از انقضای این مهلت کارگروه مکلف است ظرف یک‌ماه نظر خود را به هیات انضباطی منعکس نماید.

تبصره:

در صورت درخواست راننده مبنی بر ارائه توضیحات، شاکی یا وکیل قانونی وی مجازند در جلسه کارگروه انضباطی حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه نمایند. کارگروه موظف است توضیحات ایشان را استماع نماید.

11- اصلاح ماده سیزدهم (13):

ماده سیزده (13)

کلیه احکام و خسارات تخلف تعیین‌شده در این مصوبه برای کلیه تاکسی‌های شهر تهران، تحت پوشش شرکت‌های خصوصی تاکسی‌رانی و سازمان تاکسی‌رانی قابل اجرا می‌باشد

ماده یازدهم (11): اصلاح ماده چهاردهم

12- اصلاح ماده چهاردهم (14)

ماده چهارده (14)

اعضای هیات‌های‌انضباطی رسیدگی به تخلفات رانندگان مطابق ماده 15 آیین‌نامه اجرای تاکسیران‌ی عبارتند از:

1) نماینده منتخب شورای اسلامی شهر تهران ؛

2) نماینده سازمان (به نمایندگی از شهرداری)؛

3) نماینده منتخب رانندگان تاکسی دارای پروانه بهره‌برداری.

تبصره:

نماینده رانندگان تاکسی عضو هیات‌انضباطی، از میان نمایندگان رانندگان تاکسی شرکت‌های خصوصی که توسط سازمان متناسب این جایگاه تایید صلاحیت شده‌اند، با برگزاری انتخابات بین نمایندگان مذکور به مدت دو سال انتخاب خواهد شد.

13- اصلاح ماه پانزدهم (15)

ماده پانزده (15):

در جلسات هیات‌انضباطی، تاکسی‌رانان می‌توانند وکیل خود را جهت حضور در جلسه معرفی بنمایند.

14- اصلاح ماده هفدهم (17)

ماده هفده (17):

تصمیمات هیات‌انضباطی بر مبنای قوانین و مقررات جاری، دستورالعمل‌ها و ضوابط اعلامی سازمان و تعهدنامه‌های رانندگان تاکسی خواهد بود.

15 - اصلاح ماده نوزدهم (19):

ماده نوزده (19)

هیات‌انضباطی مکلف است یک‌هفته پس از برگزاری جلسه بررسی و اتخاذ تصمیم رای خود را به صورت مکتوب به سازمان ابلاغ نماید.

16- اصلاح ماده بیست و دوم (22):

ماده بیست و دو (22)

در صورت احراز شرایط زیر هیات‌انضباطی می‌تواند در صدور رای تخفیفاتی را متناسب با حداقل‌های تعیین‌شده در این آیین‌نامه برای راننده در نظر گیرد:

الف - حسن سابقه و وجود تشویق در پرونده راننده ؛

ب - گذشت شاکی ؛

ج - همکاری موثر راننده در روشن‌شدن مساله و مراحل گوناگون بررسی ؛

د - اوضاع و احوال ویژه راننده که منجر به بروز تخلف شده است ؛

ه- - در صورتی که تخلف ناخواسته و به دلیل شرایط خاص صورت پذیرفته باشد ؛

و - اعلام اولیه راننده مبنی بر وقوع تخلف به‌وسیله وی ؛

ز - تلاش راننده متخلف برای کاهش آثار زیان‌بار تخلف انجام‌شده.

17- اصلاح ماده بیست و چهارم (24)

ماده بیست و چهار (24)

نحوه تشویق رانندگان به شرح ذیل است:

الف - اعطای لوح تقدیر و تشویق توسط مدیران ارشد شهرداری

ب - درج تقدیر و مصاحبه با تاکسی‌ران برگزیده در جراید

ج - تجلیل از تاکسی‌رانان برگزیده در جشنواره و مراسم‌های مختلف و مرتبط

د- اولویت‌دهی به تاکسیرانان برگزیده در استفاده از خدمت رفاهی در نظر گرفته شده.

18- اصلاح ماده بیست و پنجم (25)

ماده بیست و پنج (25):

اعمال تشویق راننده متناسب با تبصره‌های سوم و پنجم ماده پنجم این آیین‌نامه صرفا ً توسط سازمان قابل انجام می‌باشد و شرکت در زمینه سایر تشویقات می‌تواند با هماهنگی بخش‌های مرتبط سازمان اقدام نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق دادنامه 1414 - 20/6/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصل 138 قانون اساسی اختیار آیین‌نامه نویسی صرفاً بر عهده هیات وزیران است و شورای شهر حق هیچ گونه وضع آیین‌نامه ایی ندارد.

از طرفی مطابق تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده 61 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی کشور منوط به حکم قانونگذار می‌باشد.
بنابراین شورای شهر مطابق مواد پیش گفته و قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب سال 1359 و اصلاحیه های بعدی اختیار وضع چنین مصوبه و آیین‌نامه ای را ندارد.
لذا مطابق مواد 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.
همچنین شاکی به موجب لایحه ای در جواب رفع نقص اعلامی توسط دفتر هیات عمومی ابطال کل مصوبه را خواسته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 23989/160 مورخ 29/8/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه آیین‌نامه انضباطی رانندگان تاکسی در شهر تهران و اصلاحیه آن در اجرای بند (ف) ذیل ماده یک و ماده بیست و چهار آیین‌نامه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های تاکسیرانی خصوصی شهر تهران مصوب سال 1387 به تصویب رسیده است و به منظور ساماندهی و یکسان سازی خدمات و ضمانت های اجرای تخلفات کلیه رانندگان و ایجاد هماهنگی در برخورد با متخلفان بوده است. این آیین‌نامه بر اساس قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران و اصلاح و الحاق بعدی آن، آیین‌نامه اجرای قانون فوق الذکر مصوب سال 1374 هیات وزیران، آیین‌نامه راهنمایی و رانندیگی کشور مصوب سال 1384 هیات وزیران و اساسنامه سازمان تاکسیرانی شهر تهران مصوب سال 1360 نوشته شده است. لذا با توجه به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

با توجه به اینکه مطابق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب و تبصره ذیل آن، تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و همچنین کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسئولیت شهرداری است و در تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه مذکور نیز اجازه تعیین و اخذ هزینه خدمات به شورای شهر پس از تایید وزارت کشور داده شده است، بنابراین مصوبه به شماره شناسه 1948 مورخ 9/6/93 تحت عنوان اصلاحیه مصوبه آیین‌نامه انضباطی رانندگان تاکسی مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
Powered by Froala Editor

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها