تجدیدنظرخواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قرار تعلیق اجرای مجازات، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رای دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران خانم ز. ن.ز. متهم است به تصرف عدوانی و تخریب قفل درب یک باب کارگاه واقع در زیرزمین قطعه اول تفکیکی به شماره 2 فرعی از یک فرعی، 5480 و 5481 اصلی بخش --- تهران موضوع شکایت آقای م. ا. دادگاه با توجه به شکایت شاکی و به موجب سند اجاره رسمی شماره 140038 - 1384/03/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی... تهران مالک منافع و سرقفلی شش دانگ یک باب زیرزمین پلاک مذکور می‌باشد و طی دادنامه --- - 1391/07/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که با اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل مدافع خانم ز. ن.ز. به موجب دادنامه --- - مورخ 1391/11/08 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است حکم به رفع تصرف (رفع ممانعت از حق) خانم ز. ن.ز. در حق خواهان آقای م. ا. صادر گردیده که با صدور اجراییه در پرونده اجرایی کلاسه --- به تاریخ 1393/02/30 توسط دادورز شعبه دوم دادگاه حقوقی تهران با حضور مامورین کلانتری 113 بازار و طرفین پرونده حکم با تخلیه کامل محل و تحویل آن به آقای م. ا. اجرا گردیده است توجها به تحقیقات محلی به عمل آمده از ناحیه مرجع انتظامی و گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور متهم در جلسه مقرر دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه نظر به اینکه متهم پس از رفع ممانعت از حق مجددا با تخریب قفل درب کارگاه عدوانا محل را تصرف نموده است فلذا بزه‌های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و ثابت گردیده مستندا به مادتین 677 و 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با رعایت مواد 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث تعدد جرم متهم را در خصوص بزه تصرف عدوانی علاوه بر رفع تجاوز و تصرف عدوانی به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌نماید و در خصوص بزه تخریب به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می‌نماید بدیهی است در مرحله اجرا فقط مجازات اشد قابل اجرا است رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی خانم ز. ن.ز. نسبت به دادنامه غیابی صادره به شماره 00205 - 1394/03/02 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق تهران (شعبه --- دادگاه کیفری 2 فعلی تهران) نظر به اینکه از ناحیه واخواه ایراد و اعتراض موثر و موجه و مدللی که موجبات نقص دادنامه واخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه واخواسته وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته است فلذا با رد واخواهی صرفا دادگاه با توجه به سن بالا و کهولت متهم که متولد 1317/02/25 می‌باشد با مدنظرداشتن مواد 37 و 38 بند ث و 40 و 46 و 47 و 49 و 50 و 52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وجود جهات تخفیف با ملاحظه وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و اوضاع و احوال خاص مشارالیه موجبات تعلیق اجرای مجازات فراهم بوده و بدینوسیله قرار تعلیق اجرای تمام مجازات‌های حبس تعیین شده را به مدت یک سال صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حدود و قصاص و دیه یا تعزیری تا درجه 7 نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود و صراحتا به محکوم‌علیه اعلام می‌گردد اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق‌الذکر شود علاوه بر تحمل مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

بهزاد کامجو - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ا. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/31 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن واخواهی متهمه خانم ز. ن.ز. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/02 صادره از همان دادگاه رد شده و به موجب آن اتهام خانم ز. ن.ز. دائر بر تصرف عدوانی و تخریب قفل درب یک باب کارگاه واقع در زیرزمین قطعه اول تفکیکی به شماره... فرعی از یک فرعی... و... اصلی بخش --- تهران موضوع شکایت تجدیدنظرخواه فعلی محرز تشخیص گردیده و متهم به استناد مواد 677 و 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (سهوا 1370 قید شده) با رعایت مواد 19 و 134 قانون مجازات اسلامی 92 بابت تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش و بابت تخریب به سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم گردیده النهایه با توجه به سن بالا و کهولت متهم که متولد 1317/02/25 می‌باشد نظر به مواد 37 و 38 و بند ث و 40 و 46 و 47 و 49 و 50 و 52 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ وجود جهات تخفیف با ملاحظه وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و اوضاع و احوال خاص وی و فراهم بودن موجبات تعلیق قرار تعلیق اجرای مجازات‌های حبس وی را به مدت یک سال صادر و اعلام نموده است، شاکی از حیث صدور قرار تعلیق مجازات متهم اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است هیات دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مقررات قانونی بر این عقیده است که قرار تعلیق اجرای مجازات از اختیارات دادگاه بوده و از ناحیه شاکی قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد و قانونگذار در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در مقام احصاء آراء قابل تجدیدنظر بوده قرار تعلیق اجرای مجازات را ذکر نکرده است و آنچه این برداشت را تقویت می‌کند متن ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 است که پیش‌بینی شده در صورتی که دادگاه بدوی توجه به عدم فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ وجود سابقه کیفری موثر چنین قراری صادر نماید دادستان یا قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده لغو قرار مذکور را تقاضا می‌نماید اما مورد مذکور نیز از موارد قابل تجدیدنظر محسوب نگردیده است علیهذا مستندا به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

احمد موسی پور - محمد حسن شیخی پور

محتوای مرتبط (15 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها