قابلیت استرداد طلای مندرج در سیاهه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طلا هرچند در سیاهه جهیزیه ذکر شده باشد؛ عرفا جزء جهیزیه محسوب نمی شود؛ بنابراین از اقلام قابل استرداد (به موجب دعوی استرداد جهیزیه) نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/05

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ف. ر. فرزند الف. به طرفیت آقای الف. ب. فرزند م. به خواسته استرداد عین اقلام جهیزیه مطابق لیست پیوست دادخواست مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی. با توجه به رو نوشت مصدق نکاحنامه پیوست دادخواست وجود علقه زوجیت دائم میان طرفین محرز است و در مورد خواسته با عنایت به اینکه به موجب ماده 1118 قانون مدنی زن مستقلا میتواند در اموال و دارائی خود هرگونه تصرفی که می خواهد بنماید وجهیزیه نیز جزءاموال و دارائی زن محسوب است که با اراده و اختیار خود آن را به منزل شوهرش برده و از آن استفاده مشترک می نمودند و اکنون از تداوم استفاده از اموال خود از سوی دیگران راضی نمی‌باشد و شرعا و قانونا نیز چنین تکلیفی ندارد و عدم رضایت خواهان در تصرف اموالش از سوی غیر به منزله غصب می‌باشد خوانده نیز دلیلی بر رد ادعای خواهان اقامه ننموده است لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص و استنادا به ماده 1118 از قانون مدنی خوانده را به استرداد جهیزیه خواهان مطابق لیست و برابر ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی ملارد- مجید شهیدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/07

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی الف. باروبند با وکالت الف. قنبر لو به طرفیت خا نم فا طمه ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/05 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی ملارد در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم محکومیت زوج به استرداد جهیزیه وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق مندرجات آن مفا د لایحه تجدید نظر خواهی لوایح طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادره دادگاه بدوی بر ا سا س مستندات موجود در پرونده صا در گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لیکن نظر به اینکه مقدار هشت مثقال طلا مطا بق بند دوم لیست سیا هه عرفا جزء جهیزیه محسوب نمی شود و با توجه به اظهارات زوجه در صورتجلسه مورخه 1394/04/09 مبنی بر اجراء قرار تامین خواسته در مورد طلای مذکور مقدار هشت مثقال طلا از موضوع حکم صادره حذف می‌گردد. رای صادر شده دادگاه بدوی را به شرح مذکور دادگاه بدوی را اصلاح نموده و با ستنا د ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا تا یید می نما ید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

منبع
برچسب‌ها