ماده 42 قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه ‌سپرده ‌هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌ های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.