مصداق جرم غیر قابل گذشت

تاریخ دادنامه قطعی: 1402/06/19

پیام: ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می‌شود.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره 585 1401/03/01 صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به 8 هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به 8 ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز 1/10 (یک دهم) دیه کامل مرد مسلمان می‌باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو به وسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی‌باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. در مورد 8 ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های 12 و 2 قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به 7 ماه 16 روز اصلاح عنایتا به ماده 6 قانون کاهش و بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده 455 قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت 8 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می‌شود. رای صادره قطعی است. 0

دادیار دیوان عالی کشور با حفظ سمت رییس شعبه *مستشار دادگاه

ح. ش. دکتر ح. م. ن.

منبع
برچسب‌ها