حدود مسئولیت ورثه متوفی به جبران خسارت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که متوفی، مقصر حادثه رانندگی و مسئول جبران خسارت تشخیص داده شود، ورثه وی مسئول جبران این خسارت، صرفا از محل ماترک متوفی خواهند بود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. اله ب. به طرفیت 1 - آقای ک. ج. پدر و وارث مرحوم ا.ج. مقصر حادثه تصادف 2 - اداره راه و ترابری...به خواسته مطالبه مبلغ شصت و هشت میلیون ریال بابت خسارات و ارده به اتومبیل بانضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده اولاَ توجهاَ به نظر یه افسر کاردان فنی تصادفات که مقصر حادثه را مرحوم ا. ج. پسر خوانده ردیف اول اعلام کرده است و با التفات به نظریه کارشناس رسمی تعیین خسارات وسائط نقلیه که میزان خسارات را مبلغ شصت و هشت میلیون ریال اعلام کرده است دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف اول به عنوان وارث مرحوم ا. ج. وارد دانسته مستنداَ به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 225 و 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده ردیف اول آقای ک. ج. به عنوان وارث مقصر حادثه به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد بدیهی است خوانده ملزم به پرداخت مبلغ محکوم به از اموال و ماترک مرحوم ا. ج. به خواهان می‌باشد ثانیاَ در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم اداره راه و ترابری لواسانات به لحاظ فقد ادله اثبات دعوی علیه خوانده و اینکه اصولاَ افسر راهنمایی و رانندگی شخص راننده را مقصر اعلام نموده لذا به علت عدم وجود دلیل بر توجه دعوی به خوانده ردیف دوم مستنداَ به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول حقوقی لواسانات

علی اصغر نگهدار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ج. به طرفیت آقای الف. اله ب. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/04/18 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی لواسانات که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت 68/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی از ما ترک مرحوم فرزندش ا.ج. بابت خسارات وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است، نظر به این که در دادنامه بدوی تصریح گردیده محکوم به صرفا از ما ترک مرحوم فرزند تجدیدنظر خواه قابل پرداخت است و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

منبع
برچسب‌ها