نظریه مشورتی شماره 7/99/1442 مورخ 1399/10/08

تاریخ نظریه: 1399/10/08
شماره نظریه: 7/99/1442
شماره پرونده: 99-168-1442 ک

استعلام:

دادسرا قرار منع تعقیب را صرفاً به وکیل شاکی ابلاغ کرده که وی نیز در مهلت مقرر به قرار صادره اعتراض نکرده است. چنانچه شاکی به قرار مذکور اعتراض کند، دادگاه چه تکلیفی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از مواد 2 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله حق اطلاع از نتیجه دادرسی و حق برخورداری از وکیل و با لحاظ ماده 177 این قانون ‌که قواعد و اصول عام مربوط به ابلاغ مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تصمیمات نهایی مراجع قضایی کیفری نیز حاکم است؛ بنابراین جز در موارد خاص نظیر مواد 350، 404 و 417 قانون فوق‌الذکر که حکم دیگری در قانون تعیین شده است، با توجه به تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرارهای نهایی دادسرا و از جمله قرارهای موقوفی و منع تعقیب در مواردی که اصحاب دعوا دارای وکیل با حق وکالت در مرحله بالاتر باشند، ‌باید به وکلای آن‌ها ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد اعتراض، از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می‌شود.
ثانیاً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی در خصوص قرار منع تعقیب صادرشده از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را ولو این‌که خارج از مهلت باشد، اخذ و ضمیمه پرونده کند و به دادگاه ذی‌صلاح ارسال دارد. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می‌کند. قرار رد مذکور با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه‌ها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور است.

منبع