دفاع ماهوی بعد از تعرض به اصالت سند عادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که خوانده پس از تعرض به اصالت سند عادی مستند دعوا، در ماهیت دعوا نیز دفاع کند؛ تعرض به اصالت سند عادی، قابل پذیرش نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی الف. الف. به طرفیت ذ.الف. ن.ن. به خواسته استرداد وجه به مبلغ 64/000/000 ریال به استناد اجاره نامه عادی مورخ 91/8/25 با توجه به ایراد خوانده به صحت و اصالت قرارداد مذکور و عدم حضور خواهان در جلسه اول جهت ارائه اصل قرارداد و انحصار ادعای خواهان به مستند مذکور دادگاه با استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ خروج قرارداد عادی از عداد دلایل قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قدس -محمدانصاری فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. به طرفیت آقای ذ.الف. ن.ن. ازدادنامه شماره --- مورخ 93/7/1 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس مبنی برصدورقرارابطال دادخواست الف. الف. به خواسته استردادوجه بمبلغ 64/000/000 ریال به استناد اجاره نامه عادی مورخ 91/8/25 واردمی باشد زیرابه موجب بخش آخرماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه مستنددعوی خواهان سندعادی بوده وموردتردید وانکار خوانده واقع شده واصل سندازطرف خواهان ارائه نشودودادخواست بدوی مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست ابطال می‌شود و. دردعوی حاضر خوانده درجلسه دادرسی مرجع بدوی پس ازتعرض به اصالت سندعادی مستنددعوی اعلام نموده قولنامه مزبور صوری است که باتعرض به مستنددعوی درتعارض بوده ودفاع درماهیت دعوی تلقی گردیده ولذاتعرض به اصالت سندعادی خواهان قابلیت اعتنانداشته وبااین وصف عدم ارائه اصل سندمذکور به استنادمقررات فوق الذکر مجوزی جهت صدورقرارابطال دادخواست نمی‌باشد باتوجه به اینکه قرارتجدیدنظرخواسته درغیرمحل قانونی صادرشده لذابه استناد بند ه- ماده 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده وپرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌شود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

جلال فارسیجانی - محمدحسین سمیعی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها