رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1382/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 395/80

شاکی: آقای لطفعلی احسانی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 7 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 52

مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1193 موضوع شکایت آقای جواد قدری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران به خواسته برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 392 مورخ 1379/03/08 چنین رای صادر نموده است. اخراج شاکی اولاً غیر ارادی بوده و به لحاظ عدم نیاز و ثانیاً شاکی در ظرف زمانی به سازمان تامین اجتماعی بیمه پرداخته است که بیکاری فعلی شاکی که در آن راستا شکایت و تقاضای خود را به برقرار مستمری بیمه بیکاری تسلیم نموده با میل و اراده‌اش نبوده و از طرفی بر طریق مقررات مواد 2 و 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 وی بیکار گردیده است. از این رو شکایت شاکی را وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت نسبت به برقراری مستمری بیمه بیکاری برای مشارالیه صادر می‌گردد.ب- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1191 موضوع شکایت آقای لطفعلی احسانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته استرداد حق بیمه و برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 581 مورخ 1379/04/14 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی مطابق رای مورخ 1378/07/06 هیات حل اختلاف به استناد ماده 165 قانون کار و توافق حاصله بین وی و کارفرمای شرکت ونک پارک از کار برکنار شده است و طبعاً با میل و اراده خودش از کار بیکار شده است. با توجه به اینکه قطع همکاری شاکی غیر ارادی محسوب نشده و با عنایت به فرازهای ذیل الذکر ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 شکایت را وارد ندانسته و به رد آن اظهارنظر می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

برابر سوابق منعکس در پرونده‌های فوق‌الذکر به لحاظ واگذاری محل خدمت شاکیان به خدمت آنان قبل از اتمام مدت قرارداد خاتمه داده شده و در نتیجه قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما مبتنی بر اراده و میل آنان نبوده است. بنابراین دادنامه شماره 392 مورخ 1379/03/08 شعبه بیستم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی و تایید استحقاق کارگر اخراج شده به استفاده از مستمری بیمه بیکاری در حدود مقررات مربوط می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع