ضمانت اجرای عدم انجام تعهد به تفکیک ملک و تنظیم سند رسمی توسط بایع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قید تعهد فروشنده به تفکیک ملک و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به خریدار ظرف مدت معین و تعهد به پرداخت وجوهی به خریداردر قبال عدم ایفای تعهدات مذکور، نه تنها خللی به ارکان و اساس بیع وارد نمی کند؛ بلکه در راستای تایید و استواری و تکمیل آثار آن، که همانا تنظیم سند رسمی انتقال است می‌باشد؛ بنابراین موجبی برای انفساخ بیع به دلیل عدم انجام تعهد مذکور وجود ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم م. الف.ش. و سایر وراث مرحوم ح. الف.ش. دادخواستی به طرفیت ر. ز. به خواسته ابطال سند به شماره ملک..... به شماره ثبت.. دفتر..... بخش.. کرمان و انتقال رسمی شش دانگ سند موصوف به نام اینجانبان و پرداخت خسارات دادرسی هر کدام از خواسته ها مقوم به 51 میلیون تقدیم محاکم عمومی کرمان نموده و توضیح داده حسب سند محضری.... مورخ 1347/12/17 مورث خوانده آقای غ.ز اقدام به فروش شش دانگ یک باب مغازه... بخش... کرمان به مورث اینجانبان ح. الف.ش. نموده و ثمن معامله را هم دریافت نموده است و متعهد گردیده که ظرف پنج سال نسبت به انتقال رسمی سند اقدام نماید که از این کار خودداری نموده که متاسفانه هر دو (فروشنده و خریدار موصوف) فوت نموده‌اند و احد از ورثه فروشنده که خوانده موصوف می‌باشد. من غیر حق اقدام به اخذ سند مالکیت برای شش دانگ پلاک مغازه به نام خود نموده است که علیرغم مذاکره با ایشان حاضر به انتقال سند ملک به نام اینجانبان نشده است و درخواست طبق خواسته را نموده است. شعبه --- دادگاه عمومی کرمانشاه پس از دستور تعیین وقت و.. در وقت مقرر با حضور احد از خواهان‌ها خانم م. الف.ش. و وکیل خواهان‌ها و خوانده تشکیل، وکیل خواهان خواسته را طبق دادخواست اعلام و اینکه خوانده دفاعیاتش را مطرح در صورت لزوم پاسخ خواهم داد. خوانده در مقام دفاع اظهار داشته بعد از فوت پدرم، برادر بزرگم که در حال حاضر فوت کرده ماترک را تقسیم کردند و این مغازه در سهم من قرار گرفت و در زمانی که مورث خواهان‌ها زنده بودند من دنبال سند این 9 مترمربع را گرفتم پدر ایشان مدعی نشدند و نیامدند ادعایی بکنند حالا که این مغازه اخیرا ارزش پیدا کرده است مدعی شده اند و یکبار هم شکایت فروش مال غیر طرح کردند در شعبه --- تبرئه شدم... با اینحال دادگاه بررسی نمایند اگر واقعا خواهان‌ها راست می گویند هزینه کردهای مرا بدهند نمی خواهم پدرم در گور بلرزد... در اداره ثبت سندی هست که حاشیه آن نوشته شده معامله فسخ شده است... و درسال 73 هم که پدر ایشان زنده بودند و مستاجر در مغازه بودند به شهرداری تعهد دادند که ادعایی نداشته باشند و سند ملک را هم برادر ایشان گفتند جواز کسب میخواهند بگیرند و آمدند اصل سند مالکیت را از من گرفتند و دیگر ندادند... دادگاه در خاتمه جلسه دستور استعلام وضعیت ثبتی و همچنین از دفتر اسناد رسمی... حوزه ثبت کرمان در خصوص تعهدنامه و اصالت آن و اینکه سندی مبنی بر فسخ سند موصوف در سابقه می‌باشد یا خیر که مراجع مذکور، در پاسخ با ارسال کپی از اسناد اصالت اسناد مذکور اصالت آنها را تایید و سابقه ای که دلالت برفسخ سند ارایه شده داشته باشد را ملاحظه ننموده‌اند و همچنین پس از مطالبه و خارج نویسی از پرونده کیفری استنادی، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه --- مورخ 1393/03/05 با این استدلال... با عنایت به اینکه حسب الاظهار طرفین ملک مورد ادعای خواهان‌ها بین مورث طرفین معامله شده است و از آنجا که طی سند رسمی شماره.... مورخ 1347/12/17 دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی کرمان فروشنده (مورث خوانده) متعهد به انتقال سند آن حداکثر ظرف مدت پنج سال از تاریخ تنظیم سند شده است و در صورت عدم انجام تعهد صرفا به پرداخت ثمن معامله و خساراتی معادل 12 % در سال تا زمان استرداد وجه شده است لذا از آنجا که در ظرف مدت مذکور و در زمان حیات مورث طرفین انجام شرط صورت نگرفته است و پس از فوت فروشنده سند رسمی محل مذکور به نام خوانده تنظیم میشود بر این اساس با عدم اجرای شرط و عدم هیچگونه اقدامی از سوی خریدار (مورث خواهان‌ها) در زمان حیات به نوعی عقد بیع منفسخ شده محسوب و تعهدی وجود ندارد تا ورثه فروشنده متعهد به اجرای باشند و دادگاه دعوی را وارد تشخیص نداده و حکم به بیحقی خواهان‌ها صادر و اعلام نموده، وکیل خواهان‌ها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل فرجامخوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

توجها به اینکه مفاد سند رسمی... مورخ 1347/12/17 دفتر اسناد رسمی شماره... شهرستان کرمان که تحت عنوان (تعهدنامه) تنظیم گردیده و منحصرا متضمن و منعکس کننده تعهدات متعهد آقای غ.ز فروشنده ملک است و مشارالیه در قسمت اوّل سند صراحتا اقرار به وقوع عقد بیع قطعی راجع به مغازه مورد بحث نموده و به تحویل مورد معامله و دریافت تمامی ثمن معامله نیز اقرار نموده و از تاریخ عقد بیع مذکور بیش از 46 سال سپری شده و در ادامه تعهدنامه مذکور فروشنده در راستای تکمیل تعهدات خود و بیع واقع شده در اجرای ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، متعهد به تفکیک ملک و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به خریدار ظرف مدت معینی شده و در قبال عدم ایفای تعهد مذکور متعهد به پرداخت وجوهی به خریدار شده و قید تعهدات مذکور از ناحیه فروشنده نه تنها خللی به ارکان و اساس بیع واقع شده وارد نمی‌سازد بلکه در راستای تایید و استواری و تکمیل آثار بیع که همانا تنظیم سند رسمی انتقال است، می‌باشد فلذا بنا به مراتب و مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجامخواسته نقض و جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع میشود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

احمدی - علی شمس

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها