بررسی قابل تجدیدنظر بودن حکم آزادی مشروط در صورت تعدد شکات و عدم گذشت یکی از ایشان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/27
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

بررسی قابل تجدیدنظر بودن حکم آزادی مشروط در صورت تعدد شکات و عدم گذشت یکی از ایشان

پرسش

پرونده ای که دارای تعدادی شاکی (محکوم له) می‌باشد از اجرای احکام جهت صدور حکم به آزادی مشروط وفق ماده 58 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردیده است. دادگاه بدون توجه به اینکه یکی از محکوم لهم گذشت ننموده است و یا محکوم علیه ترتیبی جهت جبران ضرر و زیان وی نداده است حکم به آزادی مشروط برای باقیمانده حبس وی صادر مینماید و حکم را قطعی اعلام نموده است؛ دادیار اجرای حکم با اطلاع از عدم گذشت احدی از محکوم لهم پرونده را مجددا با تذکر به دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط اعاده و کسب تکلیف نموده است.حال آیا 1- موضوع از موارد ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر است با توجه به مفهوم مخالف مواد 375 و 427 از قانون آئین دادرسی کیفری ؟ 2- یا از موارد عدول دادگاه صادر کننده حکم از آزادی مشروط است؟ و با توجه به قطعی اعلام نمودن حکم آیا قابل عدول است؟

نظر هیئت عالی

در صورت تعدد شکات، در صورتیکه دادگاه بدون جلب رضایت یکی از آنان یا اتخاذ ترتیبی برای جبران خسارت وارده به وی مبادرت به صدور حکم آزادی مشروط کند، نمی تواند از تصمیم خود عدول کند و حکم به آزادی مشروط قابل تجدید نظر نیست ؛ قاضی اجرای احکام می‌تواند محکوم علیه را به نحوی به جلب رضایت شاکی مذکور ارشاد نماید.

نظر اکثریت

1- آزادی مشروط حکم قطعی است و قابل عدول نیست، عدول فقط از دستورات و قرار قابل تصور است و نه احکام.
2- احکام قابل تجدیدنظر را قانون مشخص کرده است.
3- محکوم له میتواند اعمال ماده 3 قانون نحوه وصول اجرای محکومیتهای مالی را داشته باشد و از موارد اعاده دادرسی نیست.
4- رویه قضایی هم آزادی مشروط را قطعی میداند.
5- ماده 55 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان است و فقط موارد قرار تعلیق و تعویق را بیان نموده است.
6- اصل بر قطعیت آراء است مگر مواردی که قانون استثنا نماید.

نظر اقلیت

1- از تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری میتوان وحدت ملاک گرفت که آزادی مشروط قابل لغو و اعتراض است.
2- ماده 55 قانون مجازات اسلامی لغو تعلیق را بیان نموده که قابل تسری به آزادی مشروط می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها