خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی تاثیر رهن بر الزام به تنظیم سند رسمی شرط الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای تنظیم سند رسمی بخشی از ملک مشاعی؛ باید به طرفیت کلیه شرکا مشاعی اقامه شود. اگر ملک در رهن باشد تا زمانی که مرتهن اذن در انتقال ندهد؛ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/18

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ن. رباط میلی فرزند وجه اله به طرفیت آقای علی م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت یک قطعه زمین به متراژ دو هزار متر مربع از پلاک --- فرعی از --- اصلی مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی توجها به اینکه به دلالت استعلام ثبتی واصله پلاک موضوع خواسته به متراژ 16575 متر مربع و مالکیت خوانده مشاعی بوده مضافا در رهن بانک صادرات شعبه سرپرستی کرج می‌باشد. بنا به مراتب بدون افراز و تفکیک و فک رهن از پلاک موضوع خواسته طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مجزی و مفروز قانونی نبوده قابلیت استماع نخواهد داشت دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

معاون قضایی و دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم- رضا نجفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/22

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ن. رباط میلی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18 / 12 / 1393 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقدار ده هزار متر مربع به طرفیت آقای علی م. صادرگردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است زیرا اولا پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش رباط کریم مشاع است ثانیا ملک مذکور در رهن بانک صادرات شعبه سرپرستی شهرستان کرج در قبال مبلغ 620 میلیون ریال می‌باشد و تا زمانی که مرتهن اذن در انتقال ندهد و دعوی بطریت کلیه شرکاء طرح نگردد الزام به انتقال قابلیت استماع ندارد بنابراین مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار و مستشار

حمزه شریعتی - عبدالرضا مرادی - محمد حسن شیخی پور

منبع
برچسب‌ها