انتقال آپارتمان فاقد صورت مجلس تفکیکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که ملک فاقد صورت مجلس تفکیکی باشد، امکان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آن وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای و. س.ش. با وکالت آقای الف. ش. الف. و خانم ز. ز. به طرفیت خواندگان 1 - آقای ح. ل.ب. 2 - خانم ص. ع.ی. به خواسته 1 - الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در مبایعه نامه 1385/07/26 و خسارات ناشی از عدم تنظیم سند رسمی از تاریخ 1387/12/26 لغایت 1392/07/30 مقوم به 99/000/000 تومان 2 - پرداخت خسارات ناشی از عدم تحویل مبیع از تاریخ 1385/11/26 لغایت 1389/10/01 مقوم به 69/000/000 تومان 3 - مطالبه حصه مالکانه خواهان از یک ششم آپارتمان طبقه ششم با جلب نظر کارشناس موضوع دادخواست 1392/08/08 بدین مضمون که به موجب بیعنامه 1383/12/08 ملک موضوع دعوی از سوی خواندگان به خواهان واگذار گردید اما نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال استنکاف می‌نماید جهت اثبات دعوی علاوه بر ارایه تصویر بیعنامه مذکور به دادنامه شماره --- مورخه 1387/08/27 جهت اثبات ذیحقی که بر محکومیت خواندگان به تحویل بیع دلالت دارد استناد نموده است در خصوص خواسته ردیف آخر در مطالبه حصر مالکانه مبنای دعوی بدین شرح می‌باشد که خواندگان بدون اذن خواهان که مالک احد از طبقات ساختمان می‌باشد مبادرت به احداث یک طبقه نموده‌اند. استماع دفاعیات خواندگان به مضمون اعتبار امر مختومه در خصوص مطالبه خسارات و نیز در خصوص مطالبه حصه مالکانه در طبقه ششم به مضمون انکار دعوی خواهان به جهت اسقاط حق به شرح مندرج در قسمت توضیحات مندرج در همان بیعنامه می‌باشد که صراحتا اشاره گردید که امکان احداث طبقه ششم وجود داشته و در صورت احداث خریدار طبقه چهارم اعتراض نخواهد داشت النهایه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین نسبت به خواسته‌های ردیف اول و دوم یعنی الزام به تنظیم رسمی انتقال و مطالبه خسارات قراردادی ناشی از عدم تنظیم سند رسمی دعوی وارد می‌باشد زیرا عقود نه تنها طرفین را موارد مندرج در عقد بلکه آثار ناشی از عرف نیز ملزم می گرداند (م 220 قانون مدنی) و ایراد خواندگان مبنی بر اینکه آپارتمان طبقه چهارم از سوی خواهان مبادرت به تخریب دیوار و تبدیل دو واحد به یک واحد گردیده موثر نیست زیرا حسب مفاد دادنامه استنادی طرفین، خواندگان ملزم به تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 230 متر مربع گردیده و ایراد مذور برخلاف دادنامه قطعیت استنادی می‌باشد و مستندی که مبین نقض دادنامه مذکور باشد از سوی خواندگان ارایه نشده است و از سویی دیگر به شرح بند 2 مندرج در ظهر بیعنامه در صورت عدم تنظیم سند رسمی انتقال، پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ پنجاه هزار تومان از سوی فروشندگان یعنی خواندگان در حق خواهان توافق گردیده است که مطابق ماده 230 قانون مدنی با رعایت اصل لزوم معاملات معتبر می‌باشد اما در خصوص خواسته ردیف سوم یعنی مطالبه خسارات ناشی از عدم تحویل مبیع صرف‌نظر از عدم ارایه مستندی در این خصوص بلکه به موجب دادنامه مذکور سابقا در این خصوص اتخاذ تصمیم گردیده و به صدور حکم بطلان دعوی انجامیده است که تحت شمول اعتبار امر مختومه قرار می‌گیرد. در خصوص خواسته ردیف چهارم (مطالبه حق مالکانه) صرف‌نظر از اینکه مستندی که حاکی از واگذاری طبقه ششم از سوی مالک به خواهان باشد ارایه نگردیده است بلکه به صراحت مندرج در بیعنامه که احتمال احداث طبقه 6 پیش‌بینی گردیده بود نه تنها حقوقی برای خریدار طبقه چهارم یعنی خواهان برای طبقه 6 پیش‌بینی و یا واگذار نگردیده است بلکه حق اعتراض آن خواهان را در احداث طبقه 6 سلب نموده است بنابر مراتب فوق نسبت به خواسته ردیف اول حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 230 متر مربع از طبقه چهارم روی پارکینگ موضوع بیعنامه 1383/12/08 با مشخصات و توابع اعلامی مندرج در همان بیعنامه از جمله انباری، پارکینگ و مشاعات واقع در پلاک ثبتی... ترک مزرعه و نیز در خصوص مطالبه خسارات قراردادی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون تومان و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می‌گردد (در دادنامه استنادی طرفین در خصوص خسارات ناشی از عدم تحویل ملک اتخاذ تصمیم گردیده است نه عدم تنظیم سند رسمی انتقال) نسبت به خواسته ردیف سوم قرارداد دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه و نسبت به خواسته ردیف چهارم حکم به بطلان دعوی با توجه به دلایل سبق الذکر صادر می‌گردد. رای صادره مستندا به مواد 2 ، 197 ، 84 ، 89 ، 331 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات - حسین شعبانزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ح. ل.ب. 2 - خانم ص. ع. به طرفیت آقای و. س.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/12 صادره از شعبه دوم دادگاه محترم عمومی لواسانات که به موجب قسمتی از رای صادره، تجدیدنظرخواهان اولا به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 230 متر مربع از طبقه چهارم روی پارکینگ موضوع بیعنامه 1383/12/08 با مشخصات و توابع اعلامی مندرج در همان بیعنامه از جمله انباری، پارکینگ و مشاعات واقع در پلاک ثبتی... در حق تجدیدنظرخوانده و ثانیا به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون تومان و خسارات دادرسی بابت خسارات قراردادی محکوم گردیده‌اند، دادگاه نظر به اینکه طرفین با حضور در جلسه رسیدگی مورخ 1394/03/17 این دادگاه بیان کرده‌اند که ملک موضوع اختلاف (آپارتمان) تاکنون فاقد سند تفکیکی می‌باشد فلذا امکان الزام تجدیدنظرخواهان به انتقال آپارتمانی که فاقد سند تفکیکی است ممکن نمی‌باشد مستندا به ماده 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از رای بدوی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. لیکن در خصوص خسارات قراردادی با توجه به قرارداد طرفین و تاریخ تحویل موضوع قرارداد و اینکه ادعای تجدیدنظرخواهان مبنی بر اینکه علت عدم انتقال سند رسمی ملک، دخل و تصرف تجدیدنظرخوانده در ملک بوده، ضمن اینکه فاقد دلیل می‌باشد، تاثیری نیز در موضوع ندارد، این قسمت از تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد این قسمت از تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

محتوای مرتبط (12 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها