تاثیر تشخیص زودهنگام عنوان بر شیوه دادرسی با تعدد قاضی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

تاثیر تشخیص زودهنگام عنوان بر شیوه دادرسی با تعدد قاضی

پرسش

در دادگاه کیفری یک، چنانچه در ابتدای طرح موضوع، تشخیص قضات رسیدگی کننده بر این باشد که ادعای مطرح شده از جرایم مهم موضوع صلاحیت این دادگاه نیست؛ (مثلاً در ادعای لواط، اذعان شود که موضوع به صورت تفخیذ بوده است) آیا تشریفات مربوط به جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، از قبیل تشکیل پرونده شخصیت و انتخاب وکیل الزامی است؟

نظر هیات عالی

تشخیص نوع جرم و انطباق صحیح آن با قانون طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه است و این امر پس از انجام تشریفات مقدماتی رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی مشخص می‌شود که دادگاه مکلف است عنوان جدید را به متهم تفهیم کند تا از عنوان جدید دفاع کند و چنانچه قبل از ورود به رسیدگی و در جریان تحقیقات مقدماتی در جرایمی که مستقیماً به دادگاه ارسال می‌شود، مانند اتهام لواط مورد سوال، دادگاه تشخیص می‌دهد لواط ایقابی نیست و تفخیذی است با صدور قرار رسیدگی و تذکر نوع اتهام دستورات لازم را صادر می‌کند و لزومی به انجام تشریفات مقدماتی مواد 387، 388 و 389 نیست.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه نهایتاً قرار است در مورد عنوانی که پرونده تحت آن در دادگاه کیفری یک مطرح شده است مورد تصمیم دادگاه قرار گیرد، نمی‌توان بدون رعایت شدن تشریفات مربوطه در ماهیت امر ورود نمود علاوه بر آنکه ممکن است در مرجع بالاتر نظر به عنوان لواط باشد. درهرصورت ضروری است که دادگاه مطابق مقررات آمره آیین دادرسی کیفری حاکم بر دادگاه کیفری یک اقدام نماید.

نظر اقلیت

تشریفات مربوطه صرفاً ناظر به حالتی است که جرم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و تشخیص این امر نیز با مرجع رسیدگی کننده است و چنانچه مرجع رسیدگی رفتار ارتکابی موضوع پرونده را خارج ازاین‌گونه جرایم تشخیص می‌دهد، نیازی به تشریفات نیست و در مورد ایراد اینکه ممکن است مرجع بالاتر نظر به عنوان لواط داشته باشد، در این صورت رای نخستین نقض می‌گردد که در رسیدگی بعدی تشریفات مراعات خواهد شد.

منبع
برچسب‌ها