تکلیف دادگاه در فرض عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که کارشناس پس از ارائه نظر خود، پرداخت مبلغی مازاد بر دستمزد اولیه را مطالبه کند، عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس علیرغم ابلاغ تصمیم دادگاه در این خصوص، موجب ابطال دادخواست نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/29

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها با وکالت آقایان ف. ب. و ع.الف. م. به طرفیت خواندگان 1 - بانک ملت شعبه میدان آرژانتین 2 - اداره کل حقوقی بانک ملت 3 - شرکت هاستراسا به خواسته الزام به فک رهن از پلاک --- بخش سه تهران و رفع اثر آن دادگاه با عنایت به اینکه وکلای خواهان علیرغم ابلاغ تصمیم دادگاه اقدامی در جهت واریز حق الزحمه کارشناسی به عمل نیاورده اند و محتویات پرونده و خواسته خواهان به نحویست که جزء با اخذ نظر کارشناس امکان اتخاذ تصمیم ماهیتی وجود ندارد لذا مستندا به ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان‌ها را صادرو اعلام مینماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود امرایی فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15

رای دادگاه

آقای ع. ردایی و ف. ف. با وکالت ف. ب. و ع.الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/2/29 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست الزام به فک رهن از پلاک ثبتی --- بخش سه تهران و رفع اثر از آن صادر و اعلام شده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دادنامه تجدینظرخواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا هزینه کارشناسی پرداخت شده است و کارشناس نیز نظریه خود را ارائه کرده سپس تقاضای پرداخت مازاد بر دستمزد کارشناسی را کرده است با این فرض موضوع از شمول ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 خارج و به نظر این دادگاه، دادگاه محترم بدوی مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌باشد بنابراین با استناد به ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها