دعوای احراز وکالت در طلاق به جهت عقیم بودن زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوای احراز وکالت در طلاق، به جهت عقیم بودن زوج و تحقق شرط وکالت در طلاق، زمانی محمل قانونی دارد که زوجه یائسه نشده و خود نیز مشکل بارداری نداشته باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 24/5/92 خانم س.ز. با وکالت خانم ز.ک. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگستری مشهد نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که بر اساس سند نکاحیه شماره 15125 - 0 11/5/75 دفتر... مشهد خوانده همسر شرعی و قانونی موکله است طرفین پس از گذشت 17 سال فاقد فرزند مشترک می‌باشند و خوانده عقیم است وبدین ترتیب خواهان نمی تواند طعم داشتن فرزند را احساس نماید و همچنین خوانده به بیماری عنن نیز مبتلا می‌باشد ودر وضعیت کنونی ادامه زندگی برای موکله غیرقابل تحمل و موجب عسروحرج است لذا به استناد ماده 1133 قانون مدنی به شرح ستون خواسته صدور حکم مورد استدعاءاست، رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی (ویژه خانواده) مشهد ارجاع می‌گردد و جلسه دادگاه در تاریخ 20/8/92 در وقت مقرر با حضور زوجین وکیل خواهان تشکیل می‌گردد، وکیل خواهان طبق دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح می دهد و اضافه می‌نماید زوج عقیم است وقدرت رابطه زناشویی را نیز ندارد، زوجه هم بیان می‌دارد از سال 1375 که با وی ازدواج کرده ام حتی یک بار رابطه زناشویی نداشتیم. مضافا به اینکه اخلاق و رفتار وی نیز قابل تحمل نیست لذا تقاضای طلاق دارم، خوانده اظهار می‌دارد خواهان خودش مشکل دارد که بچه دار نمی شود و من خود نیز بچه دار نمی شوم وچونکه وی بچه دار نمی شد باهم ازدواج کردیم. اما اینکه میگوید من قادر به رابطه جنسی نیستم صحت ندارد چطور 17 سال با من زندگی کرد و این ادعا صحت ندارد حاضر نیستم به پزشکی قانونی معرفی شوم اگر می خواستم با همان زن اولی اقدام می کردم وی فقط به دنبال مهریه است من اصلا حاضر به رفتن به پزشکی قانونی نیستم گرچه خواهان طلاق بگیرد دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر می کند، زوجه داور معرفی ولی زوج درمهلت مقرر داور تعیین نمی‌نماید که دادگاه از ناحیه وی داور انتخاب و داوران اعلام می دارند پس از مذاکرات مکرر با زوجین هیچکدام حاضر به تصالح و سازش نشده اند و حاضر نیستند باهمدیگر زندگی کنند، دادگاه در تاریخ 7/9/92 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 9/9/92 ضمن انعکاس خلاصه ای از اظهارات زوجین، توجها به اظهارات آنان و اصرار زوجه به طلاق و موثر نبودن تلاش داوران در صلح و سازش فی مابین ومستندا به مواد 1119 و 1146 قانون مدنی ولحاظ مواد 24 و 26 و 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 خوانده ملزم به حضور در دفتر طلاق واجراء و ثبت طلاق خواهان می‌نماید و قید می کند در صورت عدم حضور زوج در دفتر طلاق خواهان می‌تواند بااعمال وکالت ضمن العقد وبذل مهریه و سایر حق وحقوق خود یابخشی از آن در قبال طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق خلعی اقدام نماید، زوج نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می‌نماید و در لایحه اعتراضیه اعلام می‌دارد دادگاه به مدافعات من توجه نکرده است وعلیرغم مخالفت بامن طلاق بدون علت و دلیل حکم طلاق صادر نموده است.... این جانب ونیز خواهان در سن حدود 60 سالگی می باشیم ادعای بچه دار نشدن توجیه ندارد.....، ضمن اینکه رای دادگاه در خصوص حقوق مالی مجهول و مبهم است وتقاضای نقض رای دارم، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی محول می‌گردد و این دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 23/3/93 تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و بارد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می کند، آقای ع.ف. از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می‌گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه فرجام خواه و لایحه جوابیه فرجام خوانده قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مالا واجد خدشه و ایراد است زیرا مجوز صدور رای به طلاق زوجه بدون موافقت زوج توسط دادگاه بدوی و تایید آن از ناحیه دادگاه تجدیدنظر عمدتا صاحب فرزند نشدن زوجه به علت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج وتحقق شرط ضمن عقد عنوان گردیده است ودر این رابطه به زوجه اجازه داده شد که با اعمال وکالت اعطائی نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید حال آنکه اولا زوج ادعای نازا بودن زوجه رانیز دارد که مورد رسیدگی و اظهارنظر واقع نشده است. ثانیا سن زوجه حدود پنجاه وشش سال قمری است ووی یائسه می‌باشد و دعوی بچه دار نشدن یا بچه دار شدن منتفی می‌باشد. ثالثا نوع طلاق خلعی اعلام ولی میزان بذل مال در قبال طلاق مبهم و به وضوح مشخص نگردیده است علیهذا در وضعیت حاضر رای صادره قابلیت تایید را ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض محول تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قضیه و رسیدگی همه جانبه رای مقتضی صادر فرمایند.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

انصاری - جعفری

منبع
برچسب‌ها