درخواست تغییر نام توسط ولی قهری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که پدربزرگ به وکالت از طرف پدر طفل برای فرزند وی نامی غیر از آنچه پدر درخواست کرده انتخاب کند، وی می‌تواند تغییر این نام را تقاضا کند؛ زیرا انتخاب نام از حقوق اولیه والدین است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خانمها 1 - ف. م. 2 - م. س. به وکالت از آقای الف. ر.ز. ولی قهری خانم ز. ر.ز. به طرفیت اداره ثبت احوال... به خواسته تغییر نام کوچک اسناد سجلی فرزند موکلش به شماره 0110986271 ازز. به نام پ. بدین شرح که وکیل خواهان اعلام نموده فرزند موکلش به علت اینکه پدر ولی قهری با وکالت از ولی قهری و اختیار کردن نامی غیر از آنچه که ولی قهری درخواست نموده و مستقلا مبادرت اختیار نام ز. نموده است در صورتی که ازبدو تولد به نام پ. معروف بوده است و همه دوستان و آشنایان اورا به همین نام صدا می زده اند لذا تقاضای تغییر نام در اسناد سجلی به لحاظ مشکلاتی که دو اسمه بودن برای ایشان بوجود آورده است را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و کیل خواهان و اظهارات وی در جلسه دادگاه و ملاحظه استشهادیه پیوست و نظربه اینکه پ. از اسامی ممنوعه نمی‌باشد و با عنایت به اینکه انتخاب نام یکی از حقوق اولیه ولی قهری تلقی می‌شود دعوای خواهان راواردتشخیص داده و به استناد ماده 995 قانون مدنی ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بر تغییر نام خواهان در اسناد سجلی فوق الذکر از ز. به پ. را صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -

محمد جواد علائی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی اداره ثبت احوال تهران به طرفیت آقای الف. ر.ز. ولی قهری خانم ز. ر.ز. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به شرح استدلالی که در دادنامه معترض عنه آمده است حکم بر محکومیت خوانده به تغییر نام خواهان در اسناد سجلی از ز.به پ. صادر واعلام گردیده است با توجه به محتویات پرونده وادله ومستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید واستوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها