رای شماره 1508 مورخ 1399/12/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9901726 شماره دادنامه:9909970906011508 تاریخ: 17/12/99

شاکی: شورای اسلامی شهر کلیبر

طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع شهر کلیبر

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر کلیبر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال طرح جامع شهر کلیبر را از این جهت خواسته است که مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف بند 34 ماده 71 قانون شوراها و اصلاحات بعدی و بدون پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-1726-5 مورخ 15/10/99 اعلام کرده است که: مطابق تبصره 1 ماده 2 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار یا فرماندار کل و شورای شهرستان و شورای شهر و شهردار و کارشناسان ذیصلاح مدنظر قرارداد لذا در راستای اجرای این قوانین و مقررات وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تابعه استانی آن همواره در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب طرح های جامع شهری از مراجع استانی گرفته تا کمیته های فنی ذیل شورای عالی و جلسه بررسی نهایی طرح جامع در شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن دعوت از شهرداری و شورای شهر مورد بررسی نظرات ایشان را در مرحله تدوین طرح کسب و مورد استفاده قرار می دهد و شهر کلیبر هم مطابق مستندات موجود از این امر مستثنی نبوده است ضمناً آراء هیات تخصصی در مورد مشابه مبنی به رد شکایت بوده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مطابق بندهای 2 و 3 از ماده 2 و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار نظر بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند و تصویب طرح های جامع در موارد ضرورت و تشخیص الزاماً منوط به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و نافی اختیارات قانونی آن شورا نمی‌باشد. بنابراین مصوب مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نیست در ضمن آراء قبلی هیات عمومی و هیات تخصصی نیز در موارد مشابه ناظر بر عدم ابطال طرح های جامع در سایر شهرها می‌باشد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت شورای اسلامی شهر کلیبر به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر کلیبر موضوع در جلسه مورخ 3/12/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق بندهای 2 و 3 از ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار نظر در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهر و تغییرات آنها از اختیارات آن شورا باشد و تصویب طرح های جامع در موارد ضرورت و تشخیص الزاما منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب و شورای اسلامی شهر مستنداً به بند 34 ماده 71 قانون شوراها و نافی اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمی‌باشد. فلذا مستنداً به بند ب از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها