نظریه مشورتی شماره 7/1402/880 مورخ 1403/03/08

تاریخ نظریه: 1403/03/08
شماره نظریه: 7/1402/880
شماره پرونده: 1402-26-880ح

استعلام:

در صورتی که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شان عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که محکوم‌علیه مالک سه دانگ مشاع از یک فروند لنج باری است که وسیله امرار معاش وی بوده و ادعای مستثنیات دین بودن آن را نموده است، با عنایت به بند «ه-» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394،‌ در صورتی که واحد اجرای احکام مدنی، احراز کند که دو دانگ یا کمتر یا بیشتر از لنج باری برای امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی کافی است،‌ توقیف و فروش یک دانگ مشاع یا کمتر یا بیشتر از آن به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، بلامانع است.

منبع