نظریه مشورتی شماره 7/1401/844 مورخ 1402/02/20

تاریخ نظریه: 1402/02/20
شماره نظریه: 7/1401/844
شماره پرونده: 1401-186/1-844 ک

استعلام:

در موارد محکومیت به اعدام در پرونده‌های مربوط به مواد روانگردان که دادگاه ضمن صدور دادنامه، پیشنهاد تخفیف از اعدام به حبس تعزیری و جزای نقدی را اعلام می‌نماید، آیا این مورد صرف نظر از تکلیف مقرر در ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 (آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سالب حیات... مصوب 1398/3/26 رئیس محترم قوه قضاییه) می‌باشد؟ به عبارت دیگر تنها یک بار تقاضای عفو از کمیسیون کفایت نموده یا اینکه این تکلیف جدا از پیشنهادی است که دادگاه در راستای ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در دادنامه ارائه می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات تخفیف، در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات را به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات ارسال کند. همچنین برابر ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، محکوم به مجازات سلب حیات در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می‌تواند درخواست عفو کند و قاضی اجرای احکام کیفری باید مطابق تبصره ذیل ماده 542 مذکور عمل کند؛ بنابراین تقاضا و پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات اعدام از سوی دادگاه به استناد ماده 38 قانون پیش‌گفته، مانع اعمال مقررات ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

منبع