نظریه مشورتی شماره 7/1401/62 مورخ 1401/06/30

تاریخ نظریه: 1401/06/30
شماره نظریه: 7/1401/62
شماره پرونده: 1401-79-62 ح

استعلام:

در بسیاری موارد در جریان تصفیه امور ورشکستگی به علت ارزش افزوده‌ای که اموال ورشکسته پیدا می‌کند، با فروش برخی اموال پرداخت تمامی مطالبات بستانکاران امکان‌پذیر است. خواهشمند است در خصوص این فرض به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا الزاماً دیگر اموال تاجر ورشکسته هم باید به فروش برسد و یا آن‌که، با توجه به فلسفه تصفیه امور ورشکستگی نیازی به فروش دیگر اموال نیست؟
ب) در صورتی‌که نیاز به فروش دیگر اموال تاجر ورشکسته نباشد، آیا باز هم خسارت تأخیر تأدیه صرفاً تا تاریخ توقف محاسبه می‌شود و مابقی اموال بدون احتساب خسارت تأخیر پس از توقف به ورشکسته مسترد می‌شود و یا آن‌که با توجه به فلسفه عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از توقف که همان عدم تمکن مدیون است، در فرض سوال، باید به جهت کشف ملائت ورشکسته و افزون بودن دارایی از دیون، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در فرض سوال که اموال تاجر ورشکسته ارزش افزوده یافته و برخی از اموال وی تکافوی طلب طلبکاران را می‌نماید، اداره تصفیه امور ورشکستگی تکلیفی به فروش دیگر اموال ندارد.
ب- به موجب رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نحو اطلاق طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند، بنابراین، اداره تصفیه امور ورشکسته نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته آن گونه که در فرض سوال آمده است، استیفا کند.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها