دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه مهریه درفرض فوت زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه از ماترک زوج متوفی در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه وی است؛ زیرا ماده 12 قانون حمایت خانواده مربوط به زمان وجود رابطه و علقه زوجیت است و شامل پس از فوت زوج نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ع. م. به وکالت از خانم ج. ب. ح. به طرفیت وراث بی واسطه و با واسطه مرحوم ذ. ش. به اسامی مندرج در متن دادخواست، دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه از محل ما ترک آن مرحوم به شرح مضبوط درمتن دادخواست تقدیم دادگاه خانواده ملارد کرده است که شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان مذکور به موجب رای شماره --- -- 1393/12/26 با این استدلال که چون آخرین اقامتگاه مرحوم ذ. ش. قبل از فوت وی تهران بوده است و ما ترک نامبرده نیز تا کنون تقسیم نشده است بلکه بر اساس رای شماره --- -- 1393/06/11 صادر شده از شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران فقط مهر و موم شده است مستندا به ماده 20 قانون آیین دادرسی ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی «خانواده» تهران اعلام نظر و پرونده را به این مرجع ارسال داشته است دراین مرحله شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز با این استدلال که موضوع از شمول ماده 20 قانون فوق خروج موضوعی دارد، مضافا اینکه ماده 12 قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه داده است که در دعاوی خانوادگی در محل اقامت خود اقامه دعوی نماید صلاحیت خود را نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت در راستای ماده 28 قانون صدرالذکر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است و مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه عمومی حقوقی «خانواده» شهرستان ملارد و دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه مهریه از محل ماترک مرحوم شوهرش آقای ذ. ش. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به اینکه به استناد ماده 226 قانون امور حسبی مهریه همسر جزو دیون ممتاز محسوب می‌شود و نامبرده نیز ازمحل ماترک مرحوم شوهرش مطالبه مهریه کرده است و بر اساس محتویات پرونده ماترک مرحوم ذ. نیز مهر و موم شده و لکن تا کنون تقسیم نشده است و آخرین اقامتگاه متوفی پیش از فوت نیز تهران اعلام شده است و ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز صرفا مربوط به زمان وجود رابطه و علقه زوجیت است و مراتب به پس از رفع آن علقه نمی‌کند در مجموع نظر دادگاه عمومی حقوقی ملارد صائب است و مستندا به ماده 20 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌کند.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها