تکلیف دادگاه در نقض قرار موقوفی تعقیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/23
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر میبد

موضوع

تکلیف دادگاه در نقض قرار موقوفی تعقیب

پرسش

در صورتی که دادسرا در قرار موقوفی تعقیب ضمن شرح ماجرا و بیان اینکه صرف نظر از اینکه ماهیت دعوی به عللی قابل قبول نیست به لحاظ شمول مرور زمان قرار مذکور را صادر نماید دادگاه می‌تواند مستقیم قرار جلب به دادرسی صادر نماید یا باید در این مرحله قرار نقض شود و به دادسرا اعاده شود تا دادسرا ماهیتا قرار صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/97/3091- 97/12/4 اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیات عالی است.
با توجه به مواد 274 و 275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هر حیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهار نظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوق الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یاد شده اقدام می‌نماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند اینکه موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در این صورت به استناد ماده 277 قانون یاد شده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌نماید. بنابراین منظور از تصمیم مقتضی در ماده 277 قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا تکلیف دادسرا را در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب بیان نموده باید قرار نقض شده سپس دادسرا ماهیتاً قرار صادر نماید.

نظر اقلیت

با تجمیع دو ماده 274 و276 قانون مذکور می توان دریافت که دادگاه دو اختیار دارد یا می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را نقض نماید و جلب به دادرسی صادر نماید یا صرفا نقض نموده و جهت صدور قرار نهایی به دادسرا ارسال نماید همچنین در فرض سوال نیز چون دادسرا ماهیتا نیز نظر خود را ضمن رای اعلام نموده و با اختیار حاصله از ماده 274 قانون مذکور و ماده 3 همین قانون در خصوص اصل سرعت در دادرسی لزومی به ارسال پرونده جهت صدور قرار ماهوی وجود ندارد و دادگاه می‌تواند راساً ضمن نقض قرار موقوفی تعقیب قرار جلب به دادرسی صادر نماید.

منبع
برچسب‌ها