موخره قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/8/1 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی