بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/03/03

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

به حکایت محتویات پرونده خانم ن. گ. رو در تاریخ 1399/02/29 به طرفیت همسرش اقای ف. ق. دادخواستی به خواسته طلاق به جهت تخلف زوج از بندهای 1 و 2 از شروط ضمن عقد به دادگاه خانواده *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع گردیده است.خواهان در توضیح خواسته اعلام کرده است.از تاریخ 1397/11/26 توسط خوانده از زندگی مشترک رانده شده و در منزل پدرش به سر می برد و از ان تاریخ ریالی بابت نفقه پرداخت نکرده است.بابت ترک انفاق محکوم به یک سال حبس گردیده است.و دادخواستهای تمکین وی یکبار دردادگاه تجدیدنظر و یکبار در دادگاه بدوی و تجدیدنظر محکوم به بطلان گردیده است.تصویر دادنامه شماره --- مورخ 98/7/9 صادره از شعبه *مشعر بر بطلان دعوی تمکین زوج و تصویر دادنامه شماره --- مورخ 98/8/17 صادره از شعبه *مشعر بر تایید دادنامه مرقوم ضمیمه پرونده می‌باشد. همچنین تصویر دادنامه شماره --- مورخ 99/2/31 صادره از شعبه *مشعر بر بطلان دعوی تمکین زوج ضمیمه پرونده می‌باشد. تصویر دادنامه شماره --- مورخ 98/2/24 صادره از شعبه *حاکی از محکومیت زوج به پرداخت ارش صدمه وارده به زوجه پیوست پرونده است. براساس دادنامه شماره --- مورخ 98/11/13 صادره از شعبه *اقای ف. ق. (زوج) از اتهام ترک انفاق زوجه برائت حاصل نموده است.و در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خانم ن. گ. رو (زوجه) به پرداخت 2 مورد ا. بابت صدمات وارده محکوم گردیده است.که با تجدیدنظر خواهی زوجه شعبه *به موجب دادنامه شماره --- مورخ 99/1/23 با نقض دادنامه بدوی در خصوص ترک انفاق زوج را به تحمل یک سال حبس محکوم نموده است. به حکایت تصویر دادنامه شماره --- مورخ 98/2/3 صادره از شعبه *زوجه محکوم به تمکین از زوج گردیده است.که شعبه *وجب دادنامه شماره --- مورخ 1398/03/02 دادنامه بدوی را تایید نموده است. وکیل خواهان (زوجه) در لایحه تقدیمی مورخ 99/4/1 (برگهای 22 و 23 و 24 ) اعلام کرده است.موکل با محکومیت به تمکین به منزل مشترک بازگشته است.لیکن پس از مدت کوتاهی با ضرب و جرح مجدد، موکل را از منزل اخراج نموده است. وکیل خوانده (زوج) در لایحه تقدیمی مورخ 99/4/2 (برگهای 34 و 35 ) در این خصوص اعلام کرده است.بعد از صدور اجراییه تمکین خوانده محترم فقط برای چهار روز به منزل مشترک بازگشته و طبق صدای ضبط شده که عنداللزوم حضور عالی ارائه خواهد شد اعلام داشته که امده ام تا حکم تمکین است.را خراب کنم اقدام به شکایت کیفری نموده و منزل مشترک را ترک نموده … دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است.خوانده علیرغم ابلاغ داور معرفی ننموده است.و دادگاه اقدام به انتخاب داور از ناحیه وی کرده است.داوران موفق به اصلاح ذات البین نشده اند قاضی مشاور با این استدلال که محکومیت زوجه به تمکین مقدم بر محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق است.عقیده به صدور رای بر بطلان دعوی اعلام نموده است.دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- پس از درج مقدمه با این استدلال که نفقه فرع بر تمکین است.و محکومیت زوجه به تمکین سابق بر شکایت ترک انفاق است.و زوجه دلیل دیگری ارائه ننموده است.و تمام حقوق مالی خود را طالب است.با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادرنموده است. شعبه *نیز به موجب دادنامه فرجامخواسته انرا تایید کرده است.سپس با فرجامخواهی زوجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- 1399/06/30 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجامخواهی خانم ن. گشاده رو با وکالت اقای ج. ر. س. نسبت بدادنامه صادره از خخ. به شماره فوق الذکر که حسب مفاد ان با تایید دادنامه بدوی صادره از خخ. در خصوص دعوی ف.خواه به طرفیت فرجامخوانده به خواسته طلاق به استناد تحقق بندهای 1 و 2 از شرایط سند نکاحیه حکم بر بطلان صادر گردیده است.وارد است.زیرا محکومیتهای موخر زوج بر محکومیت بر تمکین زوجه بر خلاف تصور دادگاه محترم حاکی از احراز ترک انفاق و سوی رفتار زوج توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظر است.و عدم توجه و صرف نظر دادگاه بدوی تجدیدنظر از محکومیت قطعی زوج به اتهام ترک انفاق زوجه و 2 مرحله محکومیت قطعی وی بر بطلان دعوی تمکین فاقد توجیه قانونی می‌باشد. بویژه اظهارات وکیل زوجه و وکیل زوج در این خصوص به شرح منعکس شده در گزارش دلیل بر صحت این استظهار می‌باشد. مطالبه حقوق مسلم و شرعی زوجه دلیل بر رد دعوی وی نخواهدبود. بنابراین به استناد بند 2 ماده 371 و شق ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید.

پس از اعاده پرونده رسیدگی مجدد به شعبه *ارجاع گردیده است. دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت زوجین به دادرسی صادر نموده است. در جلسه مورخ 1399/12/09 دادگاه اظهارات وکیل زوجه را استماع نموده است.همچنین اظهارات وکیل زوج را نیز استماع کرده است.زوجه همراه وکیل خود در دادگاه حاضر لیکن زوج حاضر نشده است.دادگاه پس از رسیدگی و بررسی اظهارات و طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره *ضمن درج شرح مفصلی از پرونده و سیر رسیدگی به ان با اشاره به محکومیتهای کیفری زوج به اتهام ضرب و جرح زوجه و محکومیت به حبس به اتهام ترک انفاق و به دو مورد محکومیت به رد دعوی تمکین وی علیه زوجه تحقق بند 2 از شرایط سند نکاحیه را محرز و محقق تشخیص و به استناد ماده 1119 قانون مدنی حکم به جواز اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر نموده است.زوجه مهریه و نفقه خود را جداگانه مطالبه می‌نماید. و جهیزیه مسترد شده است. سپس براساس فرجامخواهی زوج پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجامخواسته مشاور نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ف. ق. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره فوق الذکر که حسب مفاد ان در خصوص دعوی فرجامخوانده (زوجه) به طرفیت فرجامخواه (زوج) به خواسته طلاق بدلیل تحقق شرایط اعمال وکالت پس از نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به جواز اعمال وکالت در طلاق صادر شده است.با هیچ یک از شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. دادنامه فرجامخواسته با توجه به محکومیتهای کیفری و حقوقی زوج برابر مقررات قانونی صحیحا صادر گردیده است.فرجامخواه مطلب مستند و مدللی که موجب نقض ان گردد. ابراز ننموده است.و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایرادی در ان ملاحظه نمی گردد. بنابراین به استناد مواد 370 و 396 قانون مرقوم ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه دادنامه فرجامخواسته را تایید وابرام می‌نماید./ا 400/3/22

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت. مستشار: دکتر ح. ح.

منبع
برچسب‌ها