درخواست تمکین بعد از محکومیت کیفری زوج به ضرب و جرح

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف صدور رای کیفری مبنی بر ضرب و جرح مصداق خوف ضرر جانی نیست؛ بنابراین توجیه کننده عدم تمکین نبوده و الزام به تمکین پس از آن قابلیت پذیرش را دارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست م. ک. با وکالت ح.ر. ط. به طرفیت ن. ک. با وکالت س. ا. م. به خواسته الزام به تمکین، با توجه به محتویات و مستندات در پرونده از سوی خواهان از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی وجود علقه زوجیت بین متداعیین به سبب عقد نکاح محرز است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه امنیت جانی ندارد و قادر به تمکین نمی‌باشد و آراء صادره به شماره 8909972585501283 و 9309972185500710 از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که حکایت از کتکاری دارد و نتیجه گزارش واحد مددکاری به لحاظ خوف ضرر بدنی و حیثیتی دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به مستندا به مواد 1103 و 1107 و 1115 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن را صادر واعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران

نصرت الله حاجی حسنی آرانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. با وکالت آقای ح.ر. ط. به طرفیت خانم ن. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/30 صادره ازشعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین صادرشده است باتوجه به محتویات پرونده به نظردادگاه اعتراض وارد است بدلیل اینکه با وجود علقه زوجیت، زوجین باید درمحل زندگی مشترک باشند و زوجه از زوج تمکین نماید مگر آنکه دلیل قوی و محکمه پسند جهت توجیه عدم تمکین ارائه نماید خصوصاٌ اینکه زوجین دارای یک فرزند مشترک نیز هستند مدارکی که ارائه شده ازسوی زوجه به حدی نیست که ادعای خوف ضررجانی راتوجیه نماید و در گزارش مددکار نیز مطلبی که ادعای زوجه راتایید نماید وجود ندارد و لذا دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 1114 قانون مدنی حکم الزام تجدیدنظرخوانده به تمکین ازتجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینمایداجرای این حکم منوط است به تهیه مسکن مستقل ومتناسب باشئون زوجه، رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها