نظریه مشورتی شماره 7/1400/1060 مورخ 1400/10/11

تاریخ نظریه: 1400/10/11
شماره نظریه: 7/1400/1060
شماره پرونده: 1400-168-1060 ک

استعلام:

آیا جهت اخذ آخرین دفاع، نیازی به احضار متهم ظرف مدت هفت روز با رعایت ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد؟ به عبارتی، آیا روز اقدام و روز ابلاغ محاسبه می‌شود (یعنی 7 روز) یا این‌که در همان مدت پنج روز بایستی اقدام شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که مطابق ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است؛ حکم مقرر در ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مطابق آن روزهای ابلاغ و اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود، با توجه به اطلاق آن، در مورد فاصله پنج روز بین ابلاغ احضاریه و حضور نزد بازپرس در ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جاری است و در خصوص احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع نیز مطابق همین قاعده رفتار می‌شود.

منبع