رای شماره 330 مورخ 1382/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/09/02

شماره دادنامه: 330

کلاسه پرونده: 82/456

شاکی: آقای مجتبی صیرفیان

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تمام یا قسمتهائی از مواد 30 و 36 و 43 و 44 و 50 قانون تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال مواد 30 و 36 و 43 و 44 و 50 قانون تامین اجتماعی را نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مفاد دادخواست شاکی متضمن تقاضای ابطال موادی از قانون تامین اجتماعی است که منطبق با شقوق مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، لذا موضوع شکایت قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص داده نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع