زمان برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده ی متوفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: برقراری حقوق و مستمری بازماندگان، از تاریخ فوت متوفی محاسبه می‌شود.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب رای قطعی شماره... مورخ... در پرونده کلاسه... شعبه محترم یازدهم دیوان عدالت اداری، با احراز بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی، حکم به ورود شکایت دایر بر الزام خوانده به برقراری مستمری بازماندگان مرحوم الف.ن. صادر گردیده است و خوانده در لایحه دفاعیه تصریح به برقراری مستمری مزبور از تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری دارد و خواسته شاکیه پرداخت معوقه مستمری از تاریخ فوت مرحوم صدر الاشاره می‌باشد، اینک توجها به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 489 - 490 مورخ 1389/11/04 هیات محترم دیوان عدالت اداری، ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اجازه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 (اصلاحی مصوب 1379/02/13 ) که تاریخ برقراری حقوق و مستمری را تاریخ مراجعه و تقاضا مقید نموده بود ابطال گردیده است، بنابراین خواسته موجه تشخیص و مستندا به رای قطعی شماره صدر الذکر صادره از شعبه محترم یازدهم دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه فوق الذکر و با رعایت ماده 11 قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت دایر بر پرداخت معوقه مستمری بازماندگان مرحوم الف.ن. از تاریخ فوت... در حق شاکیه و وراث مرحوم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - حسینی طباطبایی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه نسبت به دادنامه معترضٌ عنه صادره از شعبه --- که به موجب آن حکم به ورود شکایت به شرح و استدلال مندرج در دادنامه معترضٌ عنه صادر گردیده، حالیه با توجه به مراتب فوق و مندرجات پرونده و مستندات ارایه شده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مستنداتی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی و استنباط و انطباق با قانون، ایراد و اشکال وارد نمی‌باشد. فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه معترضٌ عنه تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها