نظریه مشورتی شماره پرونده 1371-1/168-96 مورخ 1396/09/13

تاریخ نظریه: 1396/09/13
شماره پرونده: 1371-1/168-96

استعلام:

با توجه به مواد 52 و54 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 551 قانون آئین دادرسی کیفری به سوال زیر پاسخ فرمائید:
1- شروع دوره تعلیق از تاریخ تفهیم و ابلاغ قاضی اجرای احکام می‌باشد یا از تاریخ صدور قرار تعلیق یا از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، که مقرر می دارد قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌شود و کسی که حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌گردد و با توجه به اینکه در مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی سال 1392 اشاره به اقدامات بعدی برای لغو قرار تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق شده است، لذا با توجه به مراتب مذکور و ماده 376 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شروع به اجرای تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق خواهد بود. بدیهی است نظر به ماده 551 قانون اخیرالذکر، اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده 50 قانون صدرالذکر نسبت به محکوم‌علیه در فرض تعلیق اجرای مجازات مراقبتی، مقید به تفهیم و ابلاغ مراتب مذکور در ماده موصوف است.

منبع