ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور

مطالبات وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم ‌الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق ‌مقررات اجرائی مالیات‌ های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)