قبول یا عدم قبول معرفی مال غیرمنقول از اتباع خارجی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/15
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

قبول یا عدم قبول معرفی مال غیرمنقول از اتباع خارجی

پرسش

در پرونده‌ای اجرایی؛ یکی از اتباع خارجی محکوم، به پرداخت مبلغی در حق محکوم له شده است. نامبرده در راستای اجرای حکم دادگاه با ارائه مبایعه نامه عادی ملکی را جهت فروش معرفی می‌نماید و در مقابل وکیل محکوم‌له با طرح این موضوع که محکوم‌علیه از اتباع خارجی بوده و امکان انتقال مالکیت اموال غیرمنقول از ناحیه وی وجود ندارد متقاضی عدم پذیرش مال معرفی شده و صدور حکم جلب ایشان گردیده است حال تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی چیست؟

نظر هیئت عالی

صرف‌نظر از اینکه محکوم‌علیه ایرانی است یا تبعه‌ی خارجی، توقیف ملک به استناد سند عادی (مبایعه نامه) در صورتی که سند مالکیت رسمی به نام ثالث می‌باشد، فاقد محل قانونی است و مستنداً به مواد 22، 46 تا 48 قانون ثبت محکوم‌علیه که ملکی را به استناد مبایعه نامه عادی معرفی کرده، مالک رسمی تلقی نمی‌شود، زیرا امکان انتقال اجرائی وجود ندارد، مگر اینکه ثالث به عنوان مالک رسمی بر توقیف و مزایده و انتقال اجرائی ملک اعلام رضایت نماید.

نظر اکثریت

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه می‌بایست مالی جهت اجرای حکم معرفی کند که بتوان با فروش آن محکوم‌به را استیفا کرد و در فرض سئوال این وضعیت وجود ندارد چون از طرفی با توجه به تبعه‌ی خارجی بودن ایشان عملاً مالکیت او نسبت به مال معرفی شده که مالی غیرمنقول است منتفی بوده و از طرف دیگر مالک واقعی این ملک نیز مال را جهت اجرای حکم معرفی نکرده است بنابراین در فرض سئوال صدور حکم جلب مواجه با اشکال نمی‌باشد.

نظر اقلیت

صدور حکم جلب ایراد دارد چون مطابق ماده 35 قانون مدنی تصرف؛ اماره مالکیت است و در مانحن فیه در واقع محکوم‌علیه ماذون از مالک واقعی و ایرانی مال غیر منقول بوده و به نوعی مالک محسوب و استیفاء محکوم‌به از مال معرفی شده ممکن است و لذا نمی‌توان حکم جلب محکوم‌علیه را صادر کرد.

منبع
برچسب‌ها