مطالبه نفقه بعد از صدور حکم الزام به تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم الزام به تمکین مانع استحقاق زوجه در دریافت نفقه نیست؛ بلکه حکم تمکین پس از اجرا، مانع استحقاق نفقه است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/25

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. م. فرزند علی با وکالت خانم ز. الف. به طرفیت آقای م. الف.ب. فرزند گ. به خواسته مطالبه نفقه و خسارت دادرسی، نظر به اینکه شرط استحقاق نفقه تمکین زوجه از زوج می‌باشد و در مانحن فیه خواهان تمکین نداشته و حتی حسب دادنامه قطعی شماره 9309970243301958 شعبه --- دادگاه خانواده محکوم به تمکین شده است و تمکین وی از زوج برای دادگاه محرز نمی‌باشد مستندا به مواد 1108 و 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر می‌گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -علی امانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م. م. (زوجه) با وکالت خانم ز. الف. و آقای حسین موحد به طرفیت آقای م. الف.ب. (زوج) ازدادنامه شماره --- - 94/1/25 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است دادنامه مزبور که به موجب آن به لحاظ عدم احراز تمکین زوجه دعوی وی به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 92/12/1 تا تاریخ صدور حکم ( 94/1/25 ) بلا دلیل و غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر شده مغایر با قانون و دلائل موجود در پرونده می‌باشد زیرا به حکایت مندرجات پرونده و اظهارات و توضیحات طرفین در جلسه مورخ 94/11/6 این دادگاه اگر چه زوجه از بهمن ماه سال 1391 تا کنون بازوج زندگی مشترک نداشته و ندارد طبعا در عمل در تمکین او نیست لکن وی در این خصوص عذر موجه داشته و ناشزه محسوب نمی گردد چون در این مدت زمینه تمکین وی که عبارت است از مسکن متناسب با شئون او و اثاث البیت متعارف فراهم نبوده و زوج تلاش موثری برای کاستن از اختلافات و رفع موانع زندگی مشترک و تهیه مسکن مناسب ننموده است و به همین دلیل از بهمن ماه سال 1391 تا 92/12/1 سابقا حکم به محکومیت وی به پرداخت نفقه مدت مذکور صار شده و به مرحله اجرا در آمده است که حکایت از عدم نشوز زوجه و استحقاق او در مدت مذکور دارد و دلیلی نیز از ناحیه زوج در مورد مرتفع شدن موانع موجود و معذوریت زوجه از آن تاریخ به بعد اقامه نشده است و محکومیت زوجه به تمکین نیز که به موجب دادنامه شماره --- - 93/11/7 شعبه --- دادگاه خانواده تهران صورت گرفته است دلیل بر نشوز زوجه نیست زیرا اولا: اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و زوج تاکنون حسب الاقرار اقدامی در مورد اجرای حکم مذکور نکرده و درخواست اجرا ننموده است ثانیا: اجرای حکم مذکور منوط به تهیه مسکن متناسب با شئون زوجه گردیده ولی اقدامی در مورد تهیه مسکن از سوی زوج صورت نگرفته است بنا به مراتب مذکور با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و با در نظر گرفتن نظریه کارشناس منتخب از سوی دادگاه بدوی که مصون از ایراد و اعتراض طرفین باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز انطباق دارد با استناد به مواد 1106 و 1107 و 1111 قانون مدنی زوج را به پرداخت مبلغ 5/625/000 تومان بابت نفقه معوقه از تاریخ 92/12/1 لغایت 94/1/25 در حق زوجه محکوم می‌نماید و همینطور با استناد به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر جمعا به مبلغ 393/800 تومان و هزینه کارشناسی به مبلغ یکصد هزار تومان به اضافه حق الوکاله طبق تعرفه در حق زوجه محکوم می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان

منبع

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها