نظریه مشورتی شماره 7/96/2281 مورخ 1396/09/25

تاریخ نظریه: 1396/09/25
شماره نظریه: 7/96/2281
شماره پرونده: 1029-1/4-96

استعلام:

1- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شرکت اب منطقه ای ار رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی دادگاه است یا دیوان عدالت اداری؟
2- مهلت اعتراض شرکت از تاریخ ابلاغ رأی چند روز است؟
3- در صورتی که دادگاه مرجع صالح باشد آیا رأی دادگاه قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اصول 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صلاحیت عام مراجع قضایی (دادگاه‌ها) در رسیدگی به دعاوی و لحاظ اصل 173 قانون اساسی که تنها اشخاص غیردولتی حق رجوع به دیوان عدالت اداری را دارند، اعتراض شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهر‌ه‌برداری مصوب 1389، قابل رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی است.
2- با توجه به عدم قید مهلت برای طرح اعتراض از سوی دستگاه‌های دولتی در قوانین موجود، اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ازسوی شرکت آب منطقه‌ای، فاقد مهلت است.
3- آرای صادره از سوی دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض دستگاه دولتی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی، تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

منبع