نظریه مشورتی شماره 7/93/2211 مورخ 1393/09/17

تاریخ نظریه: 1393/09/17
شماره نظریه: 7/93/2211
شماره پرونده: 93-168/1-1312

استعلام:

اگر در اجرای مقررات جدید قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس عقیده به قرار تامین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود، ایا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل اختلاف نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 244 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأئید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف نماید و از جمله..... و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند... اختیار تأمین استنباط نمی شود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات می‌باشد (موضوع ماده 243 قانون آئین دادرسی کیفری). بخش دوم ماده 244 یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان می‌تواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نماید. طبق تبصره 2 ماده، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید./ع

منبع