مطالبه ثمن با جلب نظر کارشناس در فروش به وکالت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که مطالبه ثمن حاصل از فروش ملک در اجرای وکالت نامه اعطایی باشد مطالبه ثمن با جلب نظر کارشناس توسط موکل مسموع نیست. بدین دلیل که در عقد بیع ثمن و مثمن مشخص است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ق.ز.س. با وکالت آقای م. د. به طرفیت آقای م. ق.ز.س. به خواسته مطالبه ثمن حاصل از فروش ملک دارای پلاک ثبتی... اصلی با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و تاخیر در تادیه، بدین توضیح که وراث مرحوم الف. ق. از جمله خواهان مالک پلاک ثبتی مذکور بوده که سهم خواهان دو سهم از 7 سهم از 6 دانگ پلاک ثبتی به استثناء ثمنیه اعیانی بوده که به موجب وکالت‌نامه رسمی به خوانده وکالت در فروش داده است که خوانده با وجود فروش و تنظیم سند رسمی در تاریخ 1385/09/11 تاکنون علی‌رغم مراجعات مکرر نسبت به پرداخت ثمن المعامله یک واحد آپارتمان به مساحت 98/20 متر مربع با پارکینگ و انباری اقدام ننموده است لذا تقاضای مطالبه وجه دو دانگ آپارتمان با احتساب خسارات دادرسی را دارد و خوانده با وجود ابلاغ قانونی در شعبه حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننموده است و دادگاه پس از احراز مالکیت خواهان قبل از انتقال آن قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس محترم با مراجعه به محل ارزش 2 سهم از 7 سهم از 6 دانگ پلاک ثبتی مرقوم به استثناء ثمنیه اعیانی را 182/000/000 ریال تعیین نموده است که مصون از تعرض خوانده و وکیل ایشان آقای غ. پ. که در این مرحله وارد دعوی شده باقی مانده است لذا دادگاه مستندا به مواد 522 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 182/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل و حق‌الزحمه کارشناس و همچنین پرداخت خسارت تاخیر در تادیه وجه از تاریخ 1385/09/11 لغایت زمان وصول آن صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - مرتضی مجرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ق.ز.س. با وکالت غ. پ. به طرفیت م. ق.ز.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/12/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 182/000/000 ریال بابت مطالبه ثمن حاصله از فروش ملک پلاک ثبتی... اصلی با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی صادر گردیده است با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطالبه ثمن حاصله از فروش ملک در اجرای وکالت‌نامه اعطائی بوده است در حالی که عقد بیع در اجرای همان وکالت‌نامه تحقق یافته و علی القاعده در عقد بیع ثمن و مثمن مشخص می‌باشد و مطالبه ثمن حاصله با نظر کارشناس با مدلول ماده 339 قانون مدنی مغایریت دارد چون فی‌مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده مستقیما عقد بیعی تحقق نیافته است بلکه عقد وکالت منعقد گردیده و در اجرای وکالت منعقده مطالبه ثمن حاصله از فروش بدون در نظر گرفتن مدلول ماده 668 قانون مدنی حسب وکالت‌نامه اعطائی قابلیت پذیرش ندارد و اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد فلذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخوانده نسبت به مطالبه ثمن حاصل از فروش ملک صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امیر کوهکن - علی احمدی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها